GeePower - Öňdebaryjy litiý-ion batareýasyny üpjün ediji: Örän ýokary abraý bilen enjamlaryňyzy netijeli işleýän ýokary hilli, ygtybarly litiý-ion batareýalaryny iberýäris.Täzeçillik çözgütlerimiz, uzak möhletli öndürijiligi we öndürijiligi ýokarlandyrmagy üpjün edýär, bu bolsa güýçli we bäsdeşlikden öňe geçmäge mümkinçilik berýär.

hakda
GeePower

Dinamiki we geljegi uly kompaniýa bolan GeePower New Energy Technology Co., Ltd. täze energiýa rewolýusiýasynyň başynda durýar.2018-nji ýylda döredilen günümizden başlap, abraýly “GeePower” markamyz bilen häzirki zaman litiý-ion batareýa çözgütlerini taslamak, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.Garaşsyz import we eksport hukuklary bolan umumy salgyt töleýji kompaniýa hökmünde bizde abraý bar.Önüm portfelimiz, täze energiýa elektrik ulaglary, elektrik forkliftleri, ätiýaçlyk güýji, ýaşaýyş we senagat energiýa saklaýyş ulgamlary ýaly dürli ugurlarda durnukly energiýa çözgütlerine barha artýan islegi kanagatlandyrmak üçin ajaýyp düzülendir.

 • 0 +

  Tejribe ýyllary

 • 0 GWH

  Önümçilik kuwwaty

 • 0 +

  Tehniki işgärler

 • 0 +

  Patentler

 • FT80350 Energiýa tygşytly Li-ion batareýasy, material işlemek üçin 80v forklift

  FT80350 Energiýa tygşytlylygy ...

  FT80350 Energiýa tygşytly Li-ion batareýasy, material işlemek üçin 80v forklift, bir topar forklift amallary üçin ajaýyp öndürijiligi, ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün edýän iň täze güýç çözgüdi.Bu ýokary hilli batareýa täsirli sikl ömrüne we 350ah kuwwatlylygy 83.2v naprýa .eniýe bilen işleýär, amallaryňyzyň hiç hili päsgelçiliksiz işlemegini üpjün etmek üçin ygtybarly we ygtybarly güýji üpjün edýär.Täze döredilen dizaýny bilen, GeePower LiFePO4 forklift batareýasy has uzak möhletli ýaramlylyk möhletini hödürleýär we bu kärhanaňyz üçin netijeli we tygşytly saýlama bolýar.

 • FT72350 Çuň aýlaw 3 tigirli forklift litiý ion batareýa öndürijileri

  FT72350 Çuň aýlaw 3 w ...

  FT72350 Çuň aýlawly 3 tigirli forklift litiý ion batareýasynyň öndürijileri täsirli aýlaw ömrüni, ygtybarly güýji we ajaýyp howpsuzlyk öndürijiligini üpjün edip, forklift awtoulaglarynda ulanmak üçin ýörite döredildi.Kuwwatlylygy 350ah we naprýatageeniýe 76,8v bolan bu ýokary hilli batareýa, ähli forklift amallaryňyz üçin güýçli kuwwat berýär. Biziň täzeçillik LiFePO4 tehnologiýamyzyň ömri uzak, bu bolsa güýjüni ýokarlandyrmak isleýän kärhanalar üçin tygşytly saýlawdyr. çözgütleri.Bu, adatça yzygiderli çalşylmagyny we tehniki hyzmatyny talap edýän adaty gurşun-kislotaly batareýalar üçin iň oňat çalyşma edýär. Batareýamyzy aýratynlaşdyrýan zat, täsirli howpsuzlyk öndürijiligi.

 • FT72300 72 wolt elektrik forklift Dikeldilýän litiý batareýa paketi

  FT72300 72 wolt elektr ...

  FT72300 72 wolt elektrik forklift Dikeldilip bilinýän litiý batareýa paketi ajaýyp berkligi we ýokary öndürijiligi hödürleýän ygtybarly we ygtybarly energiýa saklaýyş çözgüdi.Iň ýokary sikl ömrüni, ajaýyp kuwwat çykaryşyny we adaty gurşun-kislota batareýalaryna garanyňda has gysga zarýad beriş dowamlylygyny üpjün etmek üçin ösen litiý-ion tehnologiýasyny ulanýar.Bu aýratynlyklar, ygtybarly güýç çeşmelerini talap edýän köp sanly programmalar üçin örän amatly edýär. Bu batareýa paketiniň ykjam dizaýny, gurnamagy we goldamagy ýönekeýleşdirýär, akylly BMS ulgamy bolsa aşa gyzmak ýaly batareýa bilen baglanyşykly umumy meselelerden birnäçe derejeli gorag üpjün edýär, aşa köp zarýad bermek, artykmaç zarýad bermek we gysga utgaşdyrmak.

 • FT72280 72v Elektrikli ýük göteriji awtoulag üçin ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy

  FT72280 72v Ultra inçe ...

  FT72280 72v Elektrikli ýük göteriji awtoulag üçin ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy, öndürijiligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýan birnäçe ösen aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär.Bu batareýanyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ýygy-ýygydan zarýad bermezden uzak wagtlap yzygiderli kuwwat bermäge mümkinçilik berýän ýokary energiýa dykyzlygydyr.Adaty gurşun-kislotaly batareýalar bilen deňeşdirilende, GeePower LiFePO4 forklift batareýasynyň ömri has uzyn we zarýad beriş wagty has ýokary bolup, ony has netijeli we tygşytly edýär.Öňdebaryjy BMS ulgamy, batareýanyň zarýad beriş we zarýad beriş sikllerini kadalaşdyrmak we aşa zarýad bermegiň we aşa gyzmagyň öňüni almak arkaly ygtybarly we ygtybarly işlemegi üpjün edýär. Mundan başga-da, GeePower LiFePO4 forklift batareýasy dürli görnüşli forkliftler bilen utgaşýar we ony dürli güýç ulanyp bolýar. modeller we markalar.Onuň berk we ygtybarly gurluşygy ammarlar, önümçilik desgalary we logistika amallary ýaly kyn şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.Umuman aýdanyňda, GeePower LiFePO4 forklift batareýasynyň ýokary energiýa dykyzlygy, ömri uzak, zarýad beriş wagty we ygtybarly işlemegi, amallarynyň netijeliligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we umumy hyzmat çykdajylaryny azaltmak isleýän kärhanalar üçin ajaýyp maýa goýumyna öwrülýär.

 • FT361120 Senagat üçin ýokary kuwwatly forklift batareýasy

  FT361120 capacityokary kuwwatly ...

  GeePower-iň LiFePO4 forklift batareýalary, material işleýän enjamlary işletmek meselesinde adaty gurşun-kislotaly batareýalara ajaýyp alternatiwa hödürleýär.Senagat üçin FT361120 capacityokary kuwwatly forklift batareýasy we 38.4V naprýa .eniýe bilen GeePower batareýasy enjamlaryňyzyň kadaly işlemegi üçin ygtybarly, durnukly we ýeterlik güýç berýär.Uly kuwwatyndan başga-da, LiFePO4 batareýasy LCD ekrany we awtoulag zarýad beriji porty ýaly goşmaça aýratynlyklara eýe bolup, operatorlar üçin amatly we ulanyjy üçin amatlydyr.

 • FT24700 ýokary kuwwatly forklift 24v litiý batareýa

  FT24700 ýokary kuwwatlylygy ...

  25.6V700AH forklift litiý akkumulýator paketi uzak möhletde işini gowulaşdyrmak isleýän kärhanalar üçin ajaýyp maýa goýumdyr.Bu batareýa paketi, önümçilik desgalarynyň, ammarlaryň we paýlaýyş merkezleriniň talaplaryna laýyk gelýän durnukly we yzygiderli öndürijiligi üpjün edip, daşky gurşawyň berk şertlerine çydamlydyr.Bu batareýa paketini ulanmak bilen kärhanalar enjamlaryny has köp ulanyp bilerler, üznüksiz iş prosesini saklap bilerler we gymmat iş wagty azaldyp bilerler.

 • FT24175 forklift gurşun kislotasynyň batareýasyny çalyşmak

  FT24175 forklift gurşun ...

  FT24175 forklift gurşun kislotasynyň batareýasyny çalyşmak, GeePower LiFePO4 batareýasy, 25.6V175AH kuwwatlylygy bilen köp sanly önümçilik goşundylary üçin ygtybarly we ygtybarly elektrik üpjünçiligidir.Uzaldylan sikl ömri we ýokary kuwwatly çykyş adaty gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende ajaýyp öndürijiligi we gymmaty hödürleýär.Batareýanyň ösen batareýany dolandyryş ulgamy (BMS) tehnologiýasy, näsazlyklary, aşa köp zarýad bermegi we aşa gyzmagy, howpsuzlygy we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin birnäçe derejeli goragy üpjün edýär.Gaty şertlerde işlemek üçin döredilen GeePower LiFePO4 batareýasy aşa temperatura, çyglylyga we zarba we titremä sezewar bolup biler, bu bolsa logistika, ammar we önümçilik ýaly pudaklary talap etmek üçin ideal güýç çözgüdi bolup biler.Ykjam ululygy we aňsat gurnama we tehniki hyzmat prosesi, batareýanyň ýygy-ýygydan üýtgemegini talap edýän programmalar üçin meşhur saýlama bolýar.Umuman aýdanyňda, GeePower LiFePO4 batareýasynyň berkligi, netijeliligi we aňsat işlemegi, amallaryny we öndürijiligini optimizirlemek isleýän kärhanalar üçin ajaýyp maýa goýumyna öwrülýär, töwekgelçilikleri azaltmak we dürli önümçilik şertlerinde iş wagty azaltmak üçin innowasiýa tehnologiýasynyň güýjüni ulanmaga mümkinçilik berýär.

habarlar we maglumatlar