lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

Sorag-jogap

 • Lityum ion batareýasy
 • Lityum batareýa paketi
 • Howpsuzlyk
 • Ulanyş teklipleri
 • Kepillik
 • Eltip bermek
 • 1. Lityum Ion batareýasy näme?

  Lityum-ion ýa-da Li-ion batareýasy, energiýa saklamak üçin litiý ionlarynyň tersine azalmagyny ulanýan zarýad berilýän batareýanyň bir görnüşidir.Adaty litiý-ion öýjüginiň otrisatel elektrody adatça uglerodyň bir görnüşi bolan grafitdir.bu otrisatel elektroda, akym wagtynda anod ýaly hereket edýändigi üçin käwagt anod diýilýär.polo positiveitel elektrod adatça metal oksidi;polo positiveitel elektrod, çykarylanda katod ýaly hereket edýändigi üçin käwagt katod diýilýär.polo positiveitel we otrisatel elektrodlar zarýad berilýärmi ýa-da zarýad berilýärmi, adaty ulanylanda polo positiveitel we otrisatel bolup galýar we şonuň üçin zarýad berlende tersine bolan anoddan we katoddan has düşnükli sözler bolýar.

 • 2. Prizmatik litiý öýjügi näme?

  Prizmatik litiý öýjügi prizmatik (gönüburçly) görnüşe eýe bolan litiý-ion öýjüginiň belli bir görnüşidir.Ol anoddan (köplenç grafitden ýasalýar), katoddan (köplenç litiý metal oksidi birleşmesinden) we litiý duz elektrolitinden durýar.Anod we katod göni aragatnaşygyň we gysga utgaşmalaryň öňüni almak üçin gözenekli membrana bilen bölünýär. Prizmatik litiý öýjükleri noutbuklar, smartfonlar we beýleki göçme elektron enjamlary ýaly giňişlik aladalanýan programmalarda köplenç ulanylýar.Şeýle hem ýokary energiýa dykyzlygy we ajaýyp öndürijiligi sebäpli elektrik ulaglarynda we energiýa saklaýyş ulgamlarynda ýygy-ýygydan ulanylýar. Beýleki litiý-ion öýjük formatlary bilen deňeşdirilende, prizmatik öýjükler gaplamak dykyzlygy we uly göwrümli önümçilikde has aňsat öndürijilik taýdan artykmaçlyklara eýe.Tekiz, gönüburçly şekil, öndürijilere belli bir mukdarda has köp öýjük gaplamaga mümkinçilik berýän giňişligi netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, prizmatik öýjükleriň berk görnüşi käbir programmalarda çeýeligini çäklendirip biler.

 • 3. Prizmatik we halta öýjüginiň arasynda näme tapawut bar?

  Prizmatik we halta öýjükleri litiý-ion batareýalary üçin iki dürli dizaýn:

  Prizmatik öýjükler:

  • Şekil: Prizmatik öýjükler adaty batareýa öýjügine meňzeýän gönüburçly ýa-da inedördül görnüşe eýe.
  • Dizaýn: Adatça gurluşdan durnuklylygy üpjün edýän metaldan ýa-da plastmassadan ýasalan gaty daşky örtük bar.
  • Gurluşyk: Prizmatik öýjükler elektrodlaryň, bölüjileriň we elektrolitleriň gaplanan gatlaklaryny ulanýarlar.
  • Goýmalar: Adatça noutbuk, planşet we smartfon ýaly sarp ediş elektronikasynda, şeýle hem elektrik ulaglarynda we gözenek energiýa saklaýyş ulgamlarynda ulanylýar.

  Torba öýjükleri:

  • Şekil: Torba öýjükleri inçe we ýeňil halta meňzeýän çeýe we tekiz dizaýna eýe.
  • Dizaýn: Çeýe laminirlenen halta ýa-da alýumin folga bilen gurşalan elektrodlaryň, bölüjileriň we elektrolitleriň gatlaklaryndan durýar.
  • Gurluşyk: Torba öýjüklerine käwagt elektrod konfigurasiýasy bolany üçin “gaplanan tekiz öýjükler” diýilýär.
  • Goýmalar: Torba öýjükleri ykjam ululygy we ýeňil agramy sebäpli smartfon, planşet we geýip bolýan enjamlar ýaly göçme elektron enjamlarynda giňden ulanylýar.

  Elektrik ulaglarynda we energiýa saklaýyş ulgamlarynda hem ulanylýar. Prizmatik we halta öýjükleriniň arasyndaky esasy tapawutlar, fiziki dizaýny, gurluşygy we çeýeligini öz içine alýar.Şeýle-de bolsa, öýjükleriň iki görnüşi hem litiý-ion batareýa himiýasynyň birmeňzeş ýörelgelerine esaslanýar.Prizmatik we halta öýjükleriniň arasyndaky saýlama giňişlik talaplary, agram çäklendirmeleri, amaly zerurlyklar we önümçilik pikirleri ýaly faktorlara baglydyr.

 • 4. Lityum-Ion himiýasynyň haýsy görnüşleri bar we näme üçin Lifepo4 ulanýarys?

  Birnäçe dürli himiýa bar.GeePower, uzak aýlawly ömri, eýeçiligiň arzan bahasy, ýylylyk durnuklylygy we ýokary kuwwatlylygy sebäpli LiFePO4 ulanýar.Aşakda alternatiw litiý-ion himiýasy barada käbir maglumatlary berýän diagramma bar.

  Aýratynlyklary

  Li-kobalt LiCoO2 (LCO)

  Li-marganes LiMn2O4 (LMO)

  Li-fosfat LiFePO4 (LFP)

  NMC1 LiNiMnCoO2

  Naprýa .eniýe

  3.60V

  3.80V

  3.30V

  3.60 / 3.70V

  Nyrh çäklendirmesi

  4.20V

  4.20V

  3.60V

  4.20V

  Sikl durmuşy

  500

  500

  2000

  2000

  Işleýiş temperaturasy

  Ortaça

  Ortaça

  Gowy

  Gowy

  Aýratyn energiýa

  150–190Wt / kg

  100–135Wh / kg

  90–120Wh / kg

  140-180Wh / kg

  Adingüklemek

  1C

  10C, 40C impuls

  35C üznüksiz

  10C

  Howpsuzlyk

  Ortaça

  Ortaça

  Örän howpsuz

  Li-Kobaltdan has ygtybarly

  Malylylyk uçuş-gonuş zolagy

  150 ° C (302 ° F)

  250 ° C (482 ° F)

  270 ° C (518 ° F)

  210 ° C (410 ° F)

 • 5. Batareýa öýjügi nähili işleýär?

  Lityum-ion batareýa öýjügi ýaly batareýa öýjügi, elektrokimiki reaksiýalar ýörelgesine esaslanýar.

  Ine, onuň işleýşiniň ýönekeý düşündirişi:

  • Anod (negatiw elektrod): Anod elektronlary, adatça grafiti çykaryp bilýän materialdan ýasalýar.Batareýa zarýad berlende, anod elektronlary daşarky zynjyra goýberýär.
  • Katod (Pozitiw elektrod): Katod elektronlary özüne çekip we saklap bilýän materialdan ýasalýar, adatça litiý kobalt oksidi (LiCoO2) ýaly metal oksidi.Zyňyndy wagtynda litiý ionlary anoddan katoda geçýär.
  • Elektrolit: Elektrolit himiki serişdedir, adatça organiki erginçde erän litiý duzydyr.Elektronlary aýyrmak bilen, anod bilen katodyň arasynda litiý ionlarynyň hereket etmegine mümkinçilik berýär.
  • Aýyryjy: Gözenekli materialdan ýasalan bölüji, anod bilen katodyň arasynda göni aragatnaşygyň öňüni alýar, litiý ionlarynyň akmagyna ýol açýan gysga zynjyrlaryň öňüni alýar.
  • Zyňyndy: Batareýa daşarky zynjyr (meselem, smartfon) birikdirilende, litiý ionlary elektrodlaryň üsti bilen anoddan katoda geçýär we elektronlaryň akymyny üpjün edýär we elektrik energiýasy döredýär.
  • Zarýad bermek: Daşarky güýç çeşmesi batareýa birikdirilende, elektrokimiki reaksiýanyň ugry tersine bolýar.Lityum ionlary katoddan anoda gaýdyp, ýene zerur bolýança saklanýar.

  Bu amal batareýa öýjügine zarýad wagtynda himiki energiýany elektrik energiýasyna öwürmäge we zarýad berlende elektrik energiýasyny saklamaga mümkinçilik berýär we ony göçme we zarýad berilýän güýç çeşmesine öwürýär.

 • 6. Lifepo4 batareýasynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri näme?

  LiFePO4 batareýalarynyň artykmaçlyklary:

  • Howpsuzlyk: LiFePO4 batareýalary, ýangyn ýa-da partlama howpy has pes bolan iň ygtybarly litiý-ion batareýa himiýasydyr. Uzyn sikl ömri: Bu batareýalar müňlerçe zarýad beriş sikline çydap biler we olary ýygy-ýygydan ulanmaga amatly eder.
  • Energyokary energiýa dykyzlygy: LiFePO4 batareýalary ep-esli energiýa, ykjam çäkli programmalar üçin amatly ykjam ululykda saklap biler.
  • Temperaturanyň gowy öndürijiligi: aşa howa şertlerinde gowy çykyş edýärler we dürli howa şertlerine laýyk gelýär.
  • Pes öz-özüňi akdyrmak: LiFePO4 batareýalary ýygy-ýygydan ulanylýan programmalar üçin amatly zarýadlary has uzak wagtlap saklap biler.

  LiFePO4 batareýalarynyň kemçilikleri:

  • Pes energiýa dykyzlygy: Beýleki litiý-ion himiýasy bilen deňeşdirilende, LiFePO4 batareýalarynyň energiýa dykyzlygy birneme pesdir.
  • Has ýokary çykdajy: Has gymmat önümçilik prosesi we ulanylýan materiallar sebäpli LiFePO4 batareýalary has gymmat.
  • Aşaky naprýa .eniýe: LiFePO4 batareýalarynyň nominal naprýa .eniýesi pes bolup, käbir programmalar üçin goşmaça pikirlenmegi talap edýär.
  • Akymyň pes derejesi: Olaryň ýokary çykaryş derejesi pes bolup, ýokary güýç talap edýän programmalar üçin laýyklygyny çäklendirýär.

  Gysgaça aýtsak, LiFePO4 batareýalary howpsuzlygy, uzak aýlawly ömri, ýokary energiýa dykyzlygyny, gowy temperatura öndürijiligini we pes öz-özüni akdyrmagy üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, beýleki litiý-ion himiýasy bilen deňeşdirilende energiýa dykyzlygy birneme pes, has ýokary çykdajy, pes naprýa .eniýe we pes çykaryş tizligi bar.

 • 7. LiFePO4 bilen NCM öýjüginiň arasynda näme tapawut bar?

  LiFePO4 (Lityum Iron Fosfat) we NCM (Nikel Kobalt Marganes) ikisi hem litiý-ion batareýa himiýasynyň iki görnüşidir, ýöne häsiýetlerinde käbir tapawutlar bar.

  LiFePO4 we NCM öýjükleriniň arasyndaky käbir möhüm tapawutlar:

  • Howpsuzlyk: LiFePO4 öýjükleri termiki gaçmak, ýangyn ýa-da partlama töwekgelçiligi pes bolan iň ygtybarly litiý-ion himiýasy hasaplanýar.NCM öýjükleri, umuman howpsuz bolsa-da, LiFePO4 bilen deňeşdirilende ýylylyk gaçmak howpy birneme ýokarydyr.
  • Energiýa dykyzlygy: NCM öýjükleri, adatça, has ýokary energiýa dykyzlygyna eýe, bu bolsa bir agram ýa-da göwrüm üçin has köp energiýa saklap biljekdigini aňladýar.Bu, NCM öýjüklerini has ýokary energiýa kuwwatyny talap edýän programmalar üçin has amatly edýär.
  • Sikl ömri: LiFePO4 öýjükleri, NCM öýjükleri bilen deňeşdirilende has uzyn sikl ömri bar.Adatça kuwwaty ep-esli peselip başlamazdan ozal köp mukdarda zarýad beriş sikllerine çydap bilerler.Bu LiFePO4 öýjüklerini ýygy-ýygydan tigir sürmegi talap edýän programmalar üçin has amatly edýär.
  • Malylylyk durnuklylygy: LiFePO4 öýjükleri termiki taýdan has durnukly we ýokary temperaturaly şertlerde has gowy işleýär.Olar aşa gyzmaga ýykgyn edýärler we NCM öýjükleri bilen deňeşdirilende has ýokary iş temperaturasyna çydap bilýärler.
  • Bahasy: LiFePO4 öýjükleri, adatça, NCM öýjükleri bilen deňeşdirilende has arzan.Lityum demir fosfat batareýalarynda kobalt ýaly gymmat bahaly metal elementleri ýoklugy sebäpli, olaryň çig malynyň bahasy hem arzan, fosfor we demir hem ýer ýüzünde gaty köp.
  • Naprýa .eniýe: LiFePO4 öýjükleriniň nominal naprýa NCeniýesi NCM öýjükleri bilen deňeşdirilende has pesdir.Bu, LiFePO4 batareýalarynyň, NCM batareýalary bilen deň naprýa outputeniýe çykarylmagy üçin goşmaça öýjükleri ýa-da zynjyry talap edip biljekdigini aňladýar.

  Gysgaça aýtsak, LiFePO4 batareýalary has uly howpsuzlygy, has uzak aýlawly ömri, has gowy ýylylyk durnuklylygyny we termiki gaçmagyň töwekgelçiligini hödürleýär.Beýleki tarapdan, NCM batareýalary has ýokary energiýa dykyzlygyna eýe bolup, ýolagçy awtoulaglary ýaly giňişlikli programmalar üçin has amatly bolup biler.

  LiFePO4 we NCM öýjükleriniň arasyndaky saýlama, programmanyň aýratyn talaplaryna, şol sanda howpsuzlyk, energiýa dykyzlygy, sikl ömri we çykdajylary göz öňünde tutýar.

 • 8. Batareýa öýjükleriniň deňagramlylygy näme?

  Batareýa öýjüginiň deňagramlylygy, batareýa paketindäki aýratyn öýjükleriň zarýad derejesini deňleşdirmek prosesi.Cellshli öýjükleriň öndürijiligini, howpsuzlygyny we uzak ömrüni gowulandyrmak üçin optimal işlemegini üpjün edýär.Iki görnüşi bar: öýjükleriň arasynda zarýady işjeň geçirýän işjeň deňagramlylyk we artykmaç zarýady bölmek üçin rezistorlary ulanýan passiw deňagramlylyk.Balans, aşa köp zarýad bermekden ýa-da aşa köp zarýad bermekden, öýjükleriň zaýalanmagyny azaltmak we öýjükleriň arasynda birmeňzeş kuwwaty saklamak üçin möhümdir.

 • 1. Lityum Ion batareýalaryna islän wagtyňyz zarýad berip bolarmy?

  Hawa, litiý-ion batareýalaryna islendik wagt zyýan bermezden zarýad berip bolýar.Gurşun-kislota batareýalaryndan tapawutlylykda, litiý-ion batareýalary bölekleýin zarýad berlende şol bir kemçiliklerden ejir çekmeýär.Bu, ulanyjylaryň zarýad beriş mümkinçiliklerinden peýdalanyp biljekdigini, ýagny zarýad derejesini ýokarlandyrmak üçin günortanlyk arakesmesi ýaly gysga aralyklarda batareýany dakyp biljekdigini aňladýar.Bu, ulanyjylara möhüm meseleler ýa-da işler wagtynda batareýanyň peselmek howpuny azaldyp, günüň dowamynda batareýanyň doly zarýadly bolmagyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

 • 2. GeePower Lifepo4 batareýalary näçe aýlaw dowam edýär?

  Laboratoriýa maglumatlaryna görä, GeePower LiFePO4 batareýalary, 80% çuňlukda 4000 sikl bilen bahalandyrylýar.Aslynda, dogry ideg edilse, has uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.Batareýanyň kuwwaty başlangyç kuwwatynyň 70% -ine düşende, ony döwmek maslahat berilýär.

 • 3. Batareýanyň temperatura uýgunlaşmagy näme?

  GeePower-iň LiFePO4 batareýasyna 0 ~ 45 range aralygynda zarýad berip bolýar, -20 ~ 55 range aralygynda işläp bilýär, saklaýyş temperaturasy 0 ~ 45 between aralygynda.

 • 4. Batareýanyň ýat täsiri barmy?

  GeePower-iň LiFePO4 batareýalarynyň ýat täsiri ýok we islän wagtyňyz güýçlendirilip bilner.

 • 5. Batareýam üçin ýörite zarýad beriji gerekmi?

  Hawa, zarýad berijiniň dogry ulanylmagy batareýanyň işleýşine uly täsir edýär.GeePower batareýalary ýörite zarýad beriji bilen enjamlaşdyrylan, ýörite zarýad berijini ýa-da GeePower tehnikleri tarapyndan tassyklanan zarýad berijini ulanmaly.

 • 6. Temperatura batareýanyň işine nähili täsir edýär?

  Temperatureokary temperatura (> 25 ° C) batareýanyň himiki işjeňligini ýokarlandyrar, ýöne batareýanyň ömrüni gysgaldýar we öz-özünden çykaryş tizligini ýokarlandyrar.Pes temperatura (<25 ° C) batareýanyň kuwwatyny peseldýär we öz-özüni akdyrmagy peseldýär.Şonuň üçin batareýany takmynan 25 ° C şertinde ulanmak has gowy öndürijilik we ömri alar.

 • 7. LCD displeýiň haýsy funksiýalary bar?

  GeePower batareýa paketiniň hemmesi, SOC, naprýa .eniýe, tok, iş wagty, näsazlyk ýa-da näsazlyk we ş.m. ýaly batareýanyň iş maglumatlaryny görkezip bilýän LCD displeý bilen birleşýär.

 • 8. BMS nähili işleýär?

  Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS), ygtybarly we netijeli işlemegini üpjün edýän litiý-ion batareýa paketinde möhüm elementdir.

  Bu nähili işleýär:

  • Batareýa gözegçilik: BMS naprýa .eniýe, tok, temperatura we zarýad ýagdaýy (SOC) ýaly batareýanyň dürli parametrlerine yzygiderli gözegçilik edýär.Bu maglumatlar batareýanyň saglygyny we işleýşini kesgitlemäge kömek edýär.
  • Öýjükleriň deňagramlylygy: Lityum-ion batareýa paketleri birnäçe aýratyn öýjüklerden durýar we BMS her öýjügiň naprýa .eniýe taýdan deňagramlylygyny üpjün edýär.Öýjükleriň deňagramlylygy, hiç bir öýjügiň artykmaç zarýad berilmegini ýa-da güýçlendirilmezligini üpjün edýär, şeýlelik bilen batareýa paketiniň umumy kuwwatyny we uzak ömrüni optimallaşdyrýar.
  • Howpsuzlygy goramak: BMS batareýa paketini adaty bolmadyk ýagdaýlardan goramak üçin howpsuzlyk mehanizmlerine eýedir.Mysal üçin, batareýanyň temperaturasy howpsuz çäklerden geçse, BMS sowadyş ulgamlaryny işjeňleşdirip ýa-da zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin batareýany ýükden aýryp biler.
  • Zarýadyň bahasy: BMS naprýatageeniýe, tok we taryhy maglumatlary goşmak bilen batareýanyň SOC-yna dürli girişlere esaslanýar.Bu maglumatlar batareýanyň galan kuwwatyny kesgitlemäge kömek edýär we batareýanyň ömrüni we diapazonyny has takyk çaklamaga mümkinçilik berýär.
  • Aragatnaşyk: BMS köplenç elektrik ulagy ýa-da energiýa saklaýyş ulgamy ýaly umumy ulgam bilen birleşýär.Ulgamyň dolandyryş bölümi bilen aragatnaşyk saklaýar, hakyky wagtda maglumat berýär we zarýad bermek, zarýad bermek ýa-da başga amallar üçin buýruklary alýar.
  • Nädogry diagnoz we hasabat: BMS batareýa paketindäki näsazlyklary ýa-da näsazlyklary anyklap biler we ulgam operatoryna ýa-da ulanyjysyna duýduryş ýa-da duýduryş berip biler.Şeýle hem, gaýtalanýan meseleleri kesgitlemek üçin soňraky derňew üçin maglumatlary ýazyp biler.

  Umuman aýdanyňda, BMS işjeň gözegçilik etmek, deňagramlaşdyrmak, goramak we batareýanyň ýagdaýy barada möhüm maglumatlary bermek arkaly litiý-ion batareýa paketleriniň howpsuzlygyny, uzak ömrüni we öndürijiligini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

 • 1. Lityum batareýalarymyz haýsy şahadatnamalardan geçdi?

  CCS, CE, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3, TUV, SJQA we ş.m.

 • 2. Batareýa öýjükleri gurak bolsa näme bolýar?

  Batareýa öýjükleri gury işleýän bolsa, bu olaryň doly zarýad berendigini we batareýada energiýa ýokdugyny aňladýar.

  Adatça batareýa öýjükleri guranda näme bolýar:

  • Kuwwatyň ýitmegi: Batareýa öýjükleri gurak bolanda, batareýa bilen işleýän enjam ýa-da ulgam güýji ýitirer.Batareýa zarýad berilýänçä ýa-da çalşylýança işlemegini bes eder.
  • Naprýatageeniýe damjasy: Batareýa öýjükleri gurak bolansoň, batareýanyň naprýa .eniýesi ep-esli peseler.Bu, işleýän enjamyň işleýşiniň ýa-da işleýşiniň peselmegine sebäp bolup biler.
  • Potensial zyýan: Käbir ýagdaýlarda, batareýa doly guran bolsa we uzak wagtlap şol ýagdaýda galdyrylsa, batareýanyň öýjüklerine öwezini dolup bolmajak zeper ýetirip biler.Bu batareýanyň kuwwatynyň peselmegine ýa-da agyr ýagdaýlarda batareýany ulanyp bolmajak edip biler.
  • Batareýany goramagyň mehanizmleri: Döwrebap batareýa ulgamlarynyň köpüsinde öýjükleriň doly guramagynyň öňüni almak üçin içerki gorag mehanizmleri bar.Bu gorag zynjyrlary batareýanyň naprýa .eniýesine gözegçilik edýär we batareýanyň uzak ömrüni we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin belli bir çäkden çykmagynyň öňüni alýar.
  • Zarýad bermek ýa-da çalyşmak: Batareýanyň energiýasyny dikeltmek üçin, degişli zarýad beriş usuly we enjamlary bilen zarýad bermeli.

  Şeýle-de bolsa, batareýa öýjükleri ep-esli zaýalanan ýa-da ep-esli derejede zaýalanan bolsa, batareýany düýbünden çalyşmak zerur bolup biler. Dürli batareýalaryň dürli çykaryş aýratynlyklarynyň bardygyny we çykaryş çuňlugyny maslahat bermelidiris.Adatça batareýanyň öýjüklerini doly zaýalamazlyk we amatly işlemegi üpjün etmek we batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin gury işlemezden ozal güýçlendirmek maslahat berilýär.

 • 3. GeePower Lityum-Ion batareýalary howpsuzmy?

  GeePower litiý-ion batareýalary dürli faktorlar sebäpli ajaýyp howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär:

  • Grade Batareýa öýjükleri: Diňe ýokary öndürijilikli batareýalary üpjün edýän meşhur markalary ulanýarys.Bu öýjükler partlama garşy, gysga utgaşdyryjy we yzygiderli we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin döredildi.
  • Batareýa himiýasy: Batareýalarymyz himiki durnuklylygy bilen tanalýan litiý demir fosfatyny (LiFePO4) ulanýar.Şeýle hem, beýleki litiý-ion himiýasy bilen deňeşdirilende iň ýokary ýylylyk gaçýan temperatura bolup, 270 ° C (518F) temperatura çäkleri bilen goşmaça howpsuzlyk gatlagyny üpjün edýär.
  • Prizmatik öýjük tehnologiýasy: Silindr öýjüklerinden tapawutlylykda, prizmatik öýjüklerimiz has ýokary kuwwata eýe (> 20Ah) we potensial meseleleriň töwekgelçiligini azaldyp, az elektrik birikmesini talap edýär.Mundan başga-da, bu öýjükleri birikdirmek üçin ulanylýan çeýe awtobus barlary titremelere ýokary çydamly edýär.
  • Elektrik ulagy synp gurluşy we izolýasiýa dizaýny: Batareýa paketlerimizi howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin berk gurluşy we izolýasiýany durmuşa geçirip, elektrik ulaglary üçin ýörite taýýarladyk.
  • GeePower-iň modul dizaýny: Batareýa paketlerimiz durnuklylygy we güýji göz öňünde tutup, oňat yzygiderliligi we gurnama netijeliligini üpjün edýär.
  • Akylly BMS we gorag zynjyry: Her GeePower batareýa toplumy akylly batareýany dolandyryş ulgamy (BMS) we gorag zynjyry bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ulgam batareýa öýjükleriniň temperaturasyna we tokyna yzygiderli gözegçilik edýär.Potensial zyýan ýa-da töwekgelçilik ýüze çykarylsa, batareýanyň işleýşini saklamak we garaşylýan ömrüni uzaltmak üçin ulgam ýapylýar.

 • 4. Batareýalaryň ot almagy barada aladalar barmy?

  Arkaýyn boluň, GeePower-iň batareýa paketleri ilkinji nobatda howpsuzlyk bilen döredildi.Batareýalar ajaýyp durnuklylygy we ýokary ýanma temperaturasy bilen tanalýan litiý demir fosfat himiýasy ýaly ösen tehnologiýany ulanýar.Beýleki batareýalardan tapawutlylykda, himiki aýratynlyklary we önümçilik döwründe durmuşa geçirilýän berk howpsuzlyk çäreleri sebäpli, litiý demir fosfat batareýalarymyzyň ot almak howpy has pesdir.Mundan başga-da, batareýa paketleri aşa zarýad bermegiň we çalt zarýad bermegiň öňüni alýan çylşyrymly howpsuzlyk çäreleri bilen üpjün edilendir, bu bolsa bolup biljek töwekgelçilikleri hasam azaldar.Bu howpsuzlyk aýratynlyklarynyň utgaşdyrylmagy bilen, batareýalaryň ot alma ähtimallygynyň gaty pesdigini bilip, rahatlyk gazanyp bilersiňiz.

 • 1. Elektrik togy kesilende batareýa öz-özünden zarýad berermi?

  Chemicalhli batareýa, haýsy himiki häsiýete garamazdan, öz-özüni akdyrmak hadysalaryna eýe.Liöne LiFePO4 batareýasynyň öz-özüni akdyryş tizligi gaty pes, 3% -den az.

  Üns beriň 

  Daşky gurşawyň temperaturasy ýokary bolsa;Batareýa ulgamynyň ýokary temperatura duýduryşyna üns bermegiňizi haýyş edýäris;Temperatureokary temperatura gurşawynda ulanylandan soň derrew batareýany zarýad bermäň, batareýany 30 minutdan gowrak dynç almaly ýa-da temperatura ≤35 ° C çenli peselmeli;Daşky gurşawyň temperaturasy ≤0 ° C bolanda, batareýanyň zarýad bermeginiň ýa-da zarýad beriş wagtynyň uzalmagynyň öňüni almak üçin forklift ulanylandan soň batareýa mümkin boldugyça tiz zarýad berilmelidir;

 • 2. Lifepo4 batareýasyny doly boşadyp bilerinmi?

  Hawa, LiFePO4 batareýalary 0% SOC-a yzygiderli akdyrylyp bilner we uzak möhletli täsir ýok.Şeýle-de bolsa, batareýanyň ömrüni saklamak üçin diňe 20% -e çenli boşatmagy maslahat berýäris.

  Üns beriň 

  Batareýany saklamak üçin iň gowy SOC aralygy: 50 ± 10%

 • 3. Geepower batareýa paketini haýsy temperaturalarda zarýad berip we boşadyp bilerin?

  GeePower batareýa paketleri diňe 0 ° C-den 45 ° C (32 ° F-dan 113 ° F) çenli zarýad almaly we -20 ° C-den 55 ° C (-4 ° F-dan 131 ° F) çenli boşadylmaly.

 • 4. Temperatura diapazony -20 ° c-den 55 ° C-e çenli (-4 ° f-den 131 ° f) Paketiň işleýän içerki temperaturasy ýa-da daşky gurşaw temperaturasy?

  Bu içki temperatura.Paketiň içinde işleýiş temperaturasyna gözegçilik edýän temperatura datçikleri bar.Temperatura diapazonyndan ýokary bolsa, sazlaýjy ses çykar we paket amaly parametrlerde sowatmaga / gyzdyrmaga rugsat berilýänçä paket awtomatiki usulda ýapylar. 

 • 5. Okuw berersiňizmi?

  Elbetde hawa, litiý batareýasynyň esasy bilimlerini, litiý batareýasynyň artykmaçlyklaryny we näsazlyklaryň atylmagyny öz içine alýan onlaýn tehniki goldaw we tälim bereris.Ulanyjy gollanmasy şol bir wagtda size berler.

 • 6. LiFePO4 batareýasyny nädip oýarmaly?

  Eger LiFePO4 (Lityum Iron Fosfat) batareýasy doly zarýad alan bolsa ýa-da “uklap” bolsa, ony oýarmak üçin aşakdaky ädimleri synap bilersiňiz:

  • Howpsuzlygy üpjün ediň: LiFePO4 batareýalary duýgur bolup biler, şonuň üçin ulanylanda gorag ellikleri we äýnek dakyň.
  • Baglanyşyklary barlaň: Batareýa bilen enjamyň ýa-da zarýad berijiniň arasyndaky ähli baglanyşyklaryň ygtybarlydygyna we zyýansyzdygyna göz ýetiriň.
  • Batareýanyň naprýa .eniýesini barlaň: Batareýanyň naprýa .eniýesini barlamak üçin köp metr ulanyň.Naprýa .eniýe maslahat berilýän iň pes derejeden pes bolsa (adatça bir öýjük üçin 2,5 wolt töweregi), 5-nji ädime geçiň. Bu derejeden ýokary bolsa, 4-nji ädime geçiň.
  • Batareýany güýçlendiriň: Batareýany LiFePO4 batareýalary üçin ýörite döredilen degişli zarýad berijä birikdiriň.LiFePO4 batareýalaryna zarýad bermek üçin öndürijiniň görkezmelerine eýeriň we batareýanyň zarýady üçin ýeterlik wagt beriň.Zarýad beriş prosesine ýakyndan gözegçilik ediň we zarýad berijiniň aşa gyzmaýandygyna göz ýetiriň.Batareýanyň naprýa .eniýesi kabul ederlik derejä ýetensoň, oýanmaly we zarýad kabul edip başlamaly.
  • Dikeldiş zarýady: Adaty zarýad berijini tanamak üçin naprýa .eniýe gaty pes bolsa, size “dikeldiş” güýçlendiriji gerek bolup biler.Bu ýöriteleşdirilen zarýad berijiler çuňňur zyňylan LiFePO4 batareýalaryny ygtybarly dikeltmek we janlandyrmak üçin niýetlenendir.Bu zarýad berijiler köplenç şeýle ssenariýalar üçin ýörite görkezmeler we sazlamalar bilen gelýär, şonuň üçin berlen görkezmeleri üns bilen ýerine ýetiriň.
  • Hünär kömegini gözläň: aboveokardaky ädimler batareýany janlandyrmasa, ony professional batareýa tehnikine eltmegi ýa-da goşmaça kömek üçin batareýa öndürijisine ýüz tutmagy göz öňünde tutuň.LiFePO4 batareýasyny nädogry oýarmak ýa-da nädogry zarýad bermek usullaryny ulanmak synanyşygy howply bolup, batareýany hasam zaýalap biler.

  Batareýalar bilen iş salyşanyňyzda degişli howpsuzlyk çäreleri bermegi ýatdan çykarmaň we LiFePO4 batareýalaryny zarýadlamak we işlemek boýunça öndürijiniň görkezmelerine hemişe ýüz tutuň.

 • 7. Zarýad bermek näçe wagt alar?

  Li-ion batareýasyny zarýad almak üçin näçe wagt gerek bolsa, zarýad beriş çeşmesiniň görnüşine we ululygyna baglydyr. Maslahat berilýän zarýad tizligiňiz ulgamyňyzdaky 100 Ah batareýa üçin 50 amper.Mysal üçin, zarýad berijiňiz 20 amper bolsa we boş batareýa zarýad bermeli bolsaňyz, 100% -e ýetmek üçin 5 sagat gerek bolar.

 • 8. GeePower LiFePO4 batareýalaryny näçe wagt saklap bolar?

  LiFePO4 batareýalaryny möwsümden daşary içerde saklamak maslahat berilýär.Şeýle hem LiFePO4 batareýalaryny takmynan 50% ýa-da ondan ýokary zarýadda (SOC) saklamak maslahat berilýär.Batareýa uzak wagtlap saklansa, batareýany azyndan 6 aýda bir gezek zarýad beriň (her 3 aýda bir gezek maslahat berilýär).

 • 9. LiFePO4 batareýasyna nädip zarýad bermeli?

  LiFePO4 batareýasyna zarýad bermek (Lityum Iron Fosfat batareýasy üçin gysga) has ýönekeý.

  LiFePO4 batareýasyna zarýad bermek üçin ädimler:

  Degişli güýçlendirijini saýlaň: Degişli LiFePO4 batareýa güýçlendirijisiniň bardygyna göz ýetiriň.LiFePO4 batareýalary üçin ýörite döredilen güýçlendirijini ulanmak möhümdir, sebäbi bu zarýad berijileriň bu batareýa üçin dogry zarýad algoritmi we naprýa settingseniýe sazlamalary bar.

  • Güýçlendirijini birikdiriň: Güýçlendirijiniň tok çeşmesinden aýrylandygyna göz ýetiriň.Soňra, zarýad berijiniň polo positiveitel (+) çykyşyny LiFePO4 batareýasynyň polo positiveitel terminalyna birikdiriň we negatiw (-) çykyşy batareýanyň negatiw terminalyna birikdiriň.Baglanyşyklaryň ygtybarly we berkdigini iki gezek barlaň.
  • Güýçlendirijini dakyň: Birikdirmeler ygtybarly bolansoň, güýçlendirijini tok çeşmesine dakyň.Zarýad berijiniň zarýad beriş ýagdaýyny görkezýän görkeziji çyrasy ýa-da ekrany bolmaly, zarýad bermek üçin gyzyl we doly zarýad berlende ýaşyl ýaly.Aýratyn zarýad beriş görkezmeleri we görkezijileri üçin zarýad berijiniň ulanyjy gollanmasyna serediň.
  • Zarýad beriş prosesine gözegçilik ediň: Zarýad beriş prosesine üns beriň.LiFePO4 batareýalarynda adatça maslahat berilýän zarýad naprýa .eniýesi we tok bar, şonuň üçin zarýad berijini mümkin boldugyça bu maslahat berilýän bahalara bellemek möhümdir.Batareýany aşa güýçlendirmekden gaça duruň, sebäbi ol zeper ýetirip biler ýa-da ömrüni azaldar.
  • Doly zarýad beriň: Zarýad berijiniň LiFePO4 batareýasynyň doly kuwwatyna ýetýänçä zarýad bermegine rugsat beriň.Batareýanyň ululygyna we ýagdaýyna baglylykda birnäçe sagat gerek bolup biler.Batareýa doly zarýad alandan soň, zarýad beriji awtomatiki usulda saklanmaly ýa-da tehniki hyzmat tertibine girmeli.
  • Zarýad berijini aýryň: Batareýa doly zarýad alansoň, güýçlendirijini elektrik çeşmesinden aýryň we batareýadan aýryň.Batareýany we zarýad berijini seresaplylyk bilen dolandyryň, sebäbi zarýad beriş döwründe ýyly bolup biler.

  Bularyň umumy ädimlerdigini ýadyňyzdan çykarmaň we zarýad beriş jikme-jik görkezmeleri we howpsuzlyk çäreleri üçin hemişe batareýany öndürijiniň görkezmelerine we zarýad berijiniň ulanyjy gollanmasyna ýüz tutmak maslahat berilýär.

 • 10. Lifepo4 öýjükleri üçin Bms-i nädip saýlamaly

  LiFePO4 öýjükleri üçin batareýany dolandyrmak ulgamyny (BMS) saýlanyňyzda, aşakdaky faktorlary göz öňünde tutuň:

  • Öýjükleriň utgaşyklygy: Saýlan BMS-iňiziň LiFePO4 öýjükleri üçin ýörite döredilendigine göz ýetiriň.LiFePO4 batareýalary, beýleki litiý-ion himiýa kärhanalary bilen deňeşdirilende başgaça zarýad beriş we zarýad beriş profiline eýe, şonuň üçin BMS bu ýörite himiýa bilen sazlaşykly bolmaly.
  • Öýjük naprýa .eniýesi we kuwwaty: LiFePO4 öýjükleriň naprýa .eniýesine we kuwwatyna üns beriň.Saýlaýan BMS, belli öýjükleriň naprýa rangeeniýe diapazonyna we kuwwatyna laýyk bolmalydyr.Batareýa paketiňiziň naprýa .eniýesini we kuwwatyny dolandyryp biljekdigini tassyklamak üçin BMS-iň aýratynlyklaryny barlaň.
  • Gorag aýratynlyklary: LiFePO4 batareýa paketiňiziň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin möhüm gorag aýratynlyklaryny hödürleýän BMS gözläň.Bu aýratynlyklar artykmaç zarýaddan goramagy, aşa köp zarýaddan goramagy, aşa köp goragy, gysga utgaşmany goramagy, temperatura gözegçiligini we öýjük naprýa .eniýeleriniň deňagramlylygyny öz içine alyp biler. Aragatnaşyk we gözegçilik: Aragatnaşyk mümkinçiliklerine eýe bolmak üçin BMS-e mätäçligiňizi göz öňünde tutuň.Käbir BMS modelleri, RS485, CAN awtobusy ýa-da Bluetooth ýaly aragatnaşyk protokoly arkaly uzakdan girip bolýan naprýa .eniýe gözegçiligi, häzirki gözegçilik we temperatura gözegçiligi ýaly aýratynlyklary hödürleýär.
  • BMS ygtybarlylygy we hili: Ygtybarly we ýokary hilli önüm öndürmek bilen tanalýan abraýly öndürijiden BMS gözläň.Synlary okamagy we ygtybarly we ygtybarly BMS çözgütlerini bermek üçin öndürijiniň ýazgylaryny barlamagy göz öňünde tutuň. Dizaýn we gurnama: BMS-iň batareýa paketiňize aňsat integrasiýa we gurnamak üçin döredilendigine göz ýetiriň.BMS-iň fiziki ölçegleri, gurnama opsiýalary we sim talaplary ýaly faktorlara serediň.
  • Bahasy: Hil we ygtybarlylygyň möhüm faktorlardygyny ýadyňyzdan çykarman, dürli BMS opsiýalarynyň bahalaryny deňeşdiriň.Gerekli aýratynlyklary we öndürijiligi göz öňünde tutuň we çykdajylaryň netijeliligi bilen islegleriňizi kanagatlandyrmagyň arasynda deňagramlylygy tapyň.

  Netijede, saýlan aýratyn BMS, LiFePO4 batareýa paketiňiziň aýratyn talaplaryna bagly bolar.BMS-iň zerur howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýändigine we batareýa paketiniň zerurlyklaryna laýyk gelýän aýratynlyklaryň we aýratynlyklaryň bardygyna göz ýetiriň.

 • 11. “Lifepo4” batareýasyny aşa güýçlendirseňiz näme bolýar

  LiFePO4 (Lityum Iron Fosfat) batareýasyny aşa güýçlendirseňiz, birnäçe potensial netijelere sebäp bolup biler:

  • Malylylyk gaçmagy: Artykmaç zarýad bermek batareýanyň temperaturasynyň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp bolup biler we bu termiki gaçmagyň ýagdaýyna sebäp bolup biler.Bu, gözegçilik edilmeýän we öz-özüni güýçlendirmek prosesi, batareýanyň temperaturasy çalt ýokarlanmagyny dowam etdirýär we köp mukdarda ýylylygyň ýa-da ýangynyň çykmagyna sebäp bolup biler.
  • Batareýanyň ömrüniň gysgalmagy: Artykmaç zarýad bermek LiFePO4 batareýasynyň umumy ömrüni ep-esli azaldyp biler.Üznüksiz zarýad bermek batareýanyň öýjügine zeper ýetirip, kuwwatynyň peselmegine we umumy öndürijilige sebäp bolup biler.Wagtyň geçmegi bilen bu batareýanyň ömrüniň gysgalmagyna sebäp bolup biler.
  • Howpsuzlyk howplary: Artykmaç zarýad bermek batareýanyň öýjüginiň içindäki basyşy artdyryp biler, netijede gazyň ýa-da elektrolitleriň syzmagyna sebäp bolup biler.Bu partlama ýa-da ýangyn howpy ýaly howpsuzlyga howp döredip biler.
  • Batareýanyň kuwwatynyň ýitmegi: Artykmaç zarýad bermek LiFePO4 batareýalarynda yzyna dolanyp bolmajak zeper ýetmegine we kuwwatynyň ýitmegine sebäp bolup biler.Öýjükler öz-özünden akdyrylmagynyň we energiýa saklaýyş mümkinçilikleriniň peselmeginden ejir çekip bilerler, bu olaryň umumy işleýşine we ulanylyşyna täsir edip biler.

  Artykmaç zarýad bermegiň öňüni almak we LiFePO4 batareýalarynyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin, aşa zarýad goragyny öz içine alýan batareýany dolandyrmak ulgamyny (BMS) ulanmak maslahat berilýär.BMS, batareýanyň aşa güýçlenmeginiň öňüni almak, onuň howpsuz we amatly işlemegini üpjün etmek üçin zarýad beriş prosesine gözegçilik edýär we gözegçilik edýär.

 • 12. Lifepo4 batareýalaryny nädip saklamaly?

  LiFePO4 batareýalaryny saklamak barada aýdylanda, olaryň uzak ömrüni we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin şu görkezmelere eýeriň:

  Batareýalara zarýad beriň: LiFePO4 batareýalaryny saklamazdan ozal, olaryň doly zarýad alandygyna göz ýetiriň.Bu, batareýanyň naprýa .eniýesiniň gaty peselmegine sebäp bolup bilýän ammar wagtynda öz-özüni boşatmagyň öňüni almaga kömek edýär.

  • Naprýatageeniýäni barlaň: Batareýanyň naprýa .eniýesini ölçemek üçin köp metr ulanyň.Iň gowusy, naprýa .eniýe bir öýjük üçin 3,2 - 3,3 wolt töweregi bolmaly.Naprýatageeniýe gaty ýokary ýa-da gaty pes bolsa, batareýada näsazlygy görkezip biler we hünärmen kömegini almaly ýa-da öndüriji bilen habarlaşmaly.
  • Orta temperaturada saklaň: LiFePO4 batareýalary 0-25 ° C (32-77 ° F) arasynda ortaça temperatura bilen salkyn we gurak ýerde saklanmalydyr.Adatdan daşary temperatura batareýanyň işleýşini peseldip we ömrüni azaldyp biler.Olary göni gün şöhlesinde ýa-da ýylylyk çeşmelerinde saklamakdan gaça duruň.
  • Çyglylykdan goraň: Çyglylygyň batareýa zeper ýetirip biljekdigi sebäpli, saklanýan ýeriň gurakdygyna göz ýetiriň.Batareýalary çyglylyga ýa-da çyglylyga sezewar bolmazlyk üçin howa geçirmeýän gaplarda ýa-da sumkalarda saklaň.
  • Mehaniki stresden gaça duruň: Batareýalary fiziki täsirlerden, basyşdan ýa-da mehaniki stresiň beýleki görnüşlerinden goraň.Olary taşlamazlyk ýa-da ezmezlik üçin seresap boluň, sebäbi içki böleklere zeper ýetirip biler.
  • Enjamlardan aýryň: LiFePO4 batareýalaryny kamera ýa-da elektrik ulaglary ýaly enjamlarda saklaýan bolsaňyz, saklamazdan ozal enjamlardan aýyryň.Batareýalary enjamlara birikdirmek zerur däl zeýkeşlere sebäp bolup biler we batareýa ýa-da enjama zeper ýetirip biler.
  • Naprýatageeniýäni wagtal-wagtal barlaň: Saklanan LiFePO4 batareýalarynyň naprýa .eniýesini kabul ederlikli zarýad derejesini saklamak üçin birnäçe aýdan bir gezek barlamak maslahat berilýär.Saklanylanda naprýa .eniýe ep-esli peselse, çuňňur zarýaddan zeper ýetmezligi üçin batareýalara zarýad bermegi göz öňünde tutuň.

  Bu saklaýyş görkezmelerine eýerip, LiFePO4 batareýalaryňyzyň ömrüni we öndürijiligini ýokarlandyryp bilersiňiz.

 • 1. Batareýanyň garaşylýan ömri näçe?

  GeePower batareýalaryny 3500-den gowrak ömrüň siklinde ulanyp bolýar.Batareýanyň dizaýn möhleti 10 ýyldan gowrak.

 • 2. Kepillik syýasaty näme?

  Batareýa üçin kepillik 5 ýyl ýa-da 10,000 sagat, haýsy birinji ýerde bolsa. BMS diňe zarýad beriş wagtyna gözegçilik edip biler we ulanyjylar batareýany ýygy-ýygydan ulanyp bilerler, kepilligi kesgitlemek üçin tutuş siklini ulansak, adalatsyz bolar ulanyjylar.Şonuň üçin kepillik 5 ýyl ýa-da 10,000 sagat, haýsy birinji ýerde bolsa.

 • 1. Lityum batareýasy üçin eltmegiň haýsy usullaryny saýlap bileris?

  Gurşun kislotasyna meňzeş, ugradylanda berjaý edilmeli gaplama görkezmeleri bar.Lityum batareýasynyň görnüşine we ýerine ýetirilen düzgünlere baglylykda birnäçe wariant bar:

  • Shiper ugratmak: Bu litiý batareýalaryny ibermek üçin iň ýaýran usul we adatça litiý batareýalarynyň hemmesine rugsat berilýär.Grounderüsti ýük daşamak, şol bir howa ulaglary düzgünlerini öz içine almaýandygy sebäpli, az çäklendiriji bolýar.
  • Howa ugratmak (goük): Eger litiý batareýalary ýük hökmünde howa arkaly iberilýän bolsa, berjaý edilmeli anyk düzgünler bar.Lityum batareýalarynyň dürli görnüşleri (litiý-ion ýa-da litiý-metal ýaly) dürli çäklendirmeler bolup biler.Halkara howa ulaglary birleşiginiň (IATA) düzgünlerini berjaý etmek we belli bir talaplary awiakompaniýa bilen barlamak möhümdir.
  • Howa ýüklemesi (engerolagçy): Lityum batareýalaryny ýolagçy uçuşlarynda ibermek, howpsuzlyk aladalary sebäpli çäklendirilýär.Şeýle-de bolsa, götermek ýa-da barlanylýan goş hökmünde rugsat berilýän smartfon ýa-da noutbuk ýaly sarp ediş enjamlarynda kiçi litiý batareýalary üçin kadadan çykmalar bar.Againene-de çäklendirmeler ýa-da çäklendirmeler barada awiakompaniýa bilen habarlaşmak möhümdir.
  • Deňiz ýüklemesi: Lityum batareýalaryny ugratmak meselesinde deňiz ýükleri, adatça, az çäklendiriji.Şeýle-de bolsa, Halkara Deňiz Howply Harytlary (IMDG) koduny we litiý batareýalaryny deňiz arkaly ibermek üçin kesgitli düzgünleri berjaý etmek möhümdir.
  • Kurýer hyzmatlary: FedEx, UPS ýa-da DHL ýaly kurýer hyzmatlarynyň litiý batareýalaryny ibermek üçin öz aýratyn görkezmeleri we çäklendirmeleri bolup biler.

  Düzgünleriniň berjaý edilişini üpjün etmek üçin kurýer hyzmaty bilen habarlaşmak möhümdir. Saýlanan iberiş usulyna garamazdan, howpsuz transporty üpjün etmek üçin litiý batareýalaryny degişli düzgünlere laýyklykda dogry gaplamak we bellik etmek möhümdir.Iberýän litiý akkumulýatoryň görnüşine bolan aýratyn düzgünler we talaplar barada özüňizi terbiýelemek we ýerinde bolup biljek anyk görkezmeler üçin ýük daşaýjy bilen maslahatlaşmak möhümdir.

 • 2. Lityum batareýalaryny ibermäge kömek edýän ýük ekspeditoryňyz barmy?

  Hawa, litiý batareýalaryny daşap bilýän kooperatiw ýük daşaýyş guramalarymyz bar.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, litiý batareýalary henizem howply harytlar hasaplanýar, şonuň üçin ýük daşaýan edaraňyzda transport kanallary ýok bolsa, ýük daşaýan edaramyz olary siziň üçin daşap biler.