• TOPP HAKYNDA

LiFePO4 golf arabasynyň batareýasy

Lityum batareýalary bilen gysgaça tanyşlyk

Lityum batareýalary bilen gysgaça tanyşlyk

GeePower, golf arabalary, hereketli skuterler, elektrik kolýaskalary, UTV we ATV-ler üçin öňdebaryjy litiý batareýa tehnologiýasynyň ygtybarly üpjünçisidir.Lityum batareýalarymyzyň giň portfeli, golf arabanyňyzyň güýjüni üýtgetmek üçin döredildi.Subut edilen energiýa netijeliligi adaty gurşun-kislota batareýalaryndan 30% ýokary bolsa, golf arabasy batareýalarymyz ep-esli energiýa berýär we käbirlerine 1-2 sagadyň içinde doly zarýad berip bolýar.Bu netijelilik, dünýädäki golf meýdançalarynyň litiý golf arabasynyň batareýalaryna geçmeginiň sebäbi.Plagin we oýnaýan batareýalarymyz modully bolup, olary yzygiderli ýa-da goşmaça güýç üçin paralel baglanyşdyrmaga mümkinçilik berýär.Golf araba tejribäňizi iň ýokary litiý batareýa çözgütlerimiz bilen indiki derejä çykarmaga kömek edeliň.

Lityum batareýalary bilen gysgaça tanyşlyk
batterie_04
Lityum batareýalary bilen gysgaça tanyşlyk 3.png
 • sagat
  zarýad wagty
 • ýyllar
  kepillik
 • ýyllar
  dizaýn ömri
 • gezek
  aýlaw Iife
 • sagat
  kepillik

Lityum batareýalary bilen gysgaça tanyşlyk4

Lityum batareýalary bilen gysgaça tanyşlyk4
 • 01
  I HIGH GOWY
  I HIGH GOWY

  Her zarýad we zarýad aýlawy üçin litiý ion batareýasy ortaça 12 ~ 18% energiýa tygşytlaýar.Ony batareýada saklap boljak umumy energiýa we garaşylýan> 3500 ömri aňsatlyk bilen köpeldip bolýar.Bu size tygşytlanan umumy energiýa we onuň bahasy barada düşünje berýär.

 • 02
  UZAK DURMUŞ
  UZAK DURMUŞ

  Gurşun-kislotaly batareýalar: Gurşun-kislotaly batareýalar takmynan 2-5 ýyl dowam edýär, suwy doldurmak we zarýadlary deňleşdirmek ýaly kuwwat ýitirilýär we tehniki hyzmat talaplary bilen.Lityum-Ion batareýalary: Has ýokary energiýa dykyzlygy, ömri uzak, litiý-ion batareýalary 8-12 ýyl bäri meşhur.Has köp zarýad siklleri we kuwwaty saklamak bilen.

Durnuklylyk

batterie_bg03

Dürli ulanylmaýan programmalar üçin amatly

GeePower-iň litiý-ion batareýalarynyň diapazony ýokary derejede köpdür we golf arabalary, patrul awtoulaglary, gezelenç ulaglary, süpürijiler, kruiz gämileri we başgalar ýaly dürli ulaglarda ulanylyp bilner.Bilermenler toparymyz, aýratyn zerurlyklary we talaplary kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri taýýarlamaga ökde.Bu amal, taslama zerurlyklaryny müşderiler bilen habarlaşmagy, tassyklamak üçin tehniki parametr meýilnamalaryny üpjün etmegi, barlamak üçin elektrik shemasyny dizaýn etmegi, gözden geçirmek üçin 3D gurluş diagrammalaryny dizaýn etmegi, nusga şertnamasyna gol çekmegi we nusgalary öndürmegi öz içine alýar.Taslamaňyzyň isleglerine laýyk gelýän hünärli çözgüt üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy hoşal edýäris.

Dürli ulanylmaýan programmalar üçin amatly