• TOPP HAKYNDA

NCM batareýa moduly

NCM batareýa modulyna gysgaça giriş

aunwid

NCM (Nikel Kobalt marganes) batareýa modullary, köplenç elektrik ulaglarynda (EV) we energiýa saklaýyş ulgamlarynda ulanylýan ösen litiý-ion batareýalarydyr.Energyokary energiýa dykyzlygy bilen tanalýan NCM batareýa modullary has uzak hereketlendiriş aralygyny we saklaýyş kuwwatyny ýokarlandyrýar. Bu modullar yzygiderli ýa-da parallel konfigurasiýalarda birleşdirilen birnäçe batareýa öýjüklerinden durýar.Her öýjükde nikelden, kobaltdan we marganesden ýasalan katod we grafitden ýasalan anod bar.Elektrolit zarýad we zarýad siklleri wagtynda ionlaryň hereket etmegine mümkinçilik berýär. NCM batareýa modullary nikel, kobalt we marganesiň üýtgeşik aýratynlyklaryndan peýdalanýar.Nikel ýokary energiýa dykyzlygyny üpjün edýär, kobalt durnuklylygy we kuwwaty ýokarlandyrýar, marganes bolsa howpsuzlygy we ýylylyk durnuklylygyny ýokarlandyrýar.Bu kombinasiýa, NCM batareýa modullaryna ýokary güýç we energiýa dykyzlygyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Bu modullar tigir sürüşiniň gowy görkezijisini hem görkezýär, ep-esli ýitgisiz köp zarýad beriş sikllerine çydam edýär.Şeýle-de bolsa, litiý-ion batareýalary bilen baglanyşykly aşa gyzmagyň we bolup biljek howplaryň öňüni almak üçin dogry dolandyryş zerurdyr. Umuman aýdanyňda, NCM batareýa modullary ýokary energiýa dykyzlygy, netijeliligi we uzak ömri sebäpli EV-lerde we energiýa saklanyşynda amatlydyr.Batareýa tehnologiýasynyň ösmegi bilen, NCM modullary durnukly transport we energiýa ulgamlarynyň ösüşini goldamagy dowam etdirýärler.

Haryt ölçegi (1)
Haryt ölçegi (2)

Önümiň esasy maglumatlary

Taslama Parametr
Modul tertibi 3P4S 2P6S
Modulyň ululygy 355 * 151 * 108.5mm
Agramyň moduly 111,6 ± 0,25 kg
Modulyň naprýa .eniýesi 14.64V 21.96V
Modulyň bahasy 150Ah 100Ah
Jemi energiýa moduly 21.96 KWt
Köpçülikleýin energiýa dykyzlygy ~ 190 Wh / kg
Energiýanyň dykyzlygy ~ 375 Wh / L.
SOC ulanyş aralygyny maslahat beriň 5% ~ 97%
Işleýän temperatura aralygy Akdyryjy : -30 ℃ ~ 55 ℃

Zarýad bermek : -20 ℃ ~ 55 ℃

Saklaýyş temperatura aralygy -30 ℃ ~ 60 ℃

Ölçeg diagrammasy

das (1)
das (2)

Önümiň artykmaçlygy

sdsdf

VDA standart ululygyna laýyk gelýär we giň ulanylýar;

Köpçülikleýin energiýa 190Wh / kg bolup, ýokary energiýa dykyzlygy subsidiýa talaplaryny kanagatlandyryp biler;

-20 low pes temperaturada zarýad alyp bolýar we güýçli temperatura uýgunlaşýar;

50% SOC 30s iň ýokary çykaryş güýji 7kW, ýeterlik güýç;

Boş wagty batareýany 80% zarýadlamak üçin 45 minut gerek we tygşytly zarýad berýär;

Modulda 60W ýylylyk güýji we aşaky tekizligi 0,4 bolup, ýylylyk dolandyryşyny aňsatlaşdyrýar;

500 aýlawdan soň, hususy awtoulaglar üçin 8 ýyllyk we 150,000 kilometr kepillige laýyk gelýän kuwwaty saklamak 90% -den ýokarydyr;

1000 aýlawdan soň, kuwwatlylygy saklamak derejesi 80% -den ýokary bolup, hereket edýän ulaglar üçin 5 ýyllyk we 300,000 kilometr kepillige laýyk gelýär;

Dürli modelleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önüm seriýasy.

Önümiň parametrleri

Modul elektrik öndürijiligi, mehaniki we howpsuzlyk öndürijiligi

Taslama Parametr
Modul tertibi 3P4S 2P6S
Adaty temperatura sikliniň ömri 92% DOD çalt zarýad beriş strategiýasy zarýady / 1C akym500 aýlawdan soň kuwwaty saklamak derejesi ≥90%Potensialy saklamak derejesi 1000 aýlawdan soň ≥80%
Çalt zarýad bermek ukyby otag temperaturasy, 40 ℃5% -80% SOC zarýad beriş wagty ≤45min30% -80% SOC zarýad beriş wagty ≤30min
1C Açyş ukyby 40 ℃ çykaryş ukyby ≥100% bahalandyryldy0 ℃ çykaryş ukyby ≥93% baha berildi-20 ℃ çykaryş kuwwaty ≥85% bahalandyryldy
1C zarýad bermek we energiýa tygşytlamak otag temperaturasynyň energiýa netijeliligi ≥93%0 ℃ energiýa netijeliligi ≥88%-20 ℃ energiýa netijeliligi ≥80%
DC garşylygy (mΩ) ≤4mΩ @ 50% SOC 30s RT ≤9mΩ @ 50% SOC 30s RT
Saklamak Saklamak: 120 at 45 at, kuwwatlylygy dikeltmek 99% -den az däl60 at derejesinde kuwwaty dikeltmek derejesi 98% -den pes däl
Wibrasiýa çydamly GB / T 31467.3 & GB / T31485 bilen tanyşyň
Şok subutnamasy GB / T 31467.3 bilen tanyşyň
Güýz GB / T 31467.3 bilen tanyşyň
Naprýa .eniýa garşy duruň Syzdyryjy tok <1mA @ 2700 VDC 2s the Gabykdaky poloositiveitel we otrisatel çykyş polýus jübütleri)
Zolýasiýa garşylygy ≥500MΩ @ 1000V os Pozitiw we otrisatel çykyş polýus jübütleri)
Howpsuzlykdan hyýanatçylykly peýdalanmak GB / T 31485-2015 we Täze ýurt standarty bilen tanyşyň

Modul ýylylygy dolandyrmak

abdid (2)
abdid (1)

Modul güýz synagy

abdid (3)
abdid (4)

Termiki ýylylyk bölünişi

abdid (5)
abdid (6)

Önümçilik liniýasy

dangsun (2)
dangsun (1)
ÖNÜMLER LINE (3)
ÖNÜMLER LINE (4)

NCM batareýa modullary - Durnukly geljegi güýçlendirmek.

ASD

NCM batareýa modullary, dowamly geljegiň hereketlendiriji güýji.Ösen tehnologiýalary we netijeli energiýa öndürmek bilen bu modullar, energiýa saklamak zerurlyklary üçin ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa çözgüt hödürleýär.Daşky gurşawa minimal täsir bilen güýji ýetirmek üçin döredilen NCM Batareýa Modullary ertir has ýaşyl we dowamly ýol açýar.