• TOPP HAKYNDA

LiFePO4 Forklift batareýasy

Forklifts üçin litiý batareýasyna giriş

Forklifts üçin litiý batareýasyna giriş

Lityum-ion forklift batareýalary bilen meşhur marka GeePower, soňky döwürde 24V, 36V, 48V, 72V we 80V mümkinçilikleri bolan ýük awtoulaglaryny, elektrik deňagramly ýük awtoulaglaryny goşmak üçin önümleriniň görnüşini giňeltdi.Lityum-ion batareýalarynyň bu giň gerimi bilen, GeePower dürli müşderileriň amallaryna laýyk gelýän çeýe, tygşytly we energiýa tygşytly çözgütleri hödürleýär.Lityum-ion akkumulýator diapazony dürli görnüşli forkliftlere we kuwwatly palet ýük awtoulaglary, kuwwatly stakerler, sargyt alyjylar, çekiji traktorlar, ýük awtoulaglaryna, elektrik deňagramly ýük awtoulaglaryna, gaýçy liftlerine we başga-da köp dürli enjamlara laýyk gelýär.GeePower litiý-ion batareýalary bilen has uzak ömrüň, pes tehniki hyzmatyň we nol zyňyndylaryň artykmaçlyklaryny başdan geçiriň.

batterie_02
batterie_04
batterie_03
 • sagat
  zarýad wagty
 • ýyllar
  kepillik
 • ýyllar
  dizaýn ömri
 • gezek
  aýlaw Iife
 • sagat
  kepillik

Lityum batareýalarynyň arasyndaky tapawutlary deňeşdirmek
we forkliftlerde ulanylýan gurşun-kislotaly batareýalar

batterie_05
 • GeePower Lityum ion batareýasy
  Gurşun-kislotaly batareýa
 • > 3500 gezek
  Sikl durmuşy
  500 ~ 1000 gezek
 • > 10 ýyl
  Dizaýn durmuşy
  3 ýyl
 • 2 sagat
  Zarýad beriş wagty
  8 sagat
 • Islendik wagt (birnäçe gezek)
  Freygylygy güýçlendiriň
  Günde bir gezek
 • Durnuk
  Pes Temp.Çykyş
  Durnuksyz
 • Loadokary ýük işinde has ýokary baha
  Ulanylýan kuwwat
  Loadokary ýük operasiýasynda pes bahaly kuwwat
 • 5 ýylda 50% tygşytlaň
  Ulanyş bahasy
  Costokary çykdajy
 • Bejeriş ýok
  Bejeriş
  Quygy-ýygydan hyzmat etmek
 • Birnäçe içerki gorag
  Howpsuzlyk
  Partlama sebäp bolup biler
batterie_06

Lityum-ion forklift batareýalary ýokary energiýa dykyzlygy, güýçlendirilen netijelilik, ýaşyl elektrik energiýasy bilen işledilende nol zyňyndylary, iň az tehniki hyzmat we ömrüň uzak bolmagy ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Mundan başga-da, bu batareýalaryň iň uly bölegi, zarýad almak üçin laýyklygydyr.Diýmek, forkliftler işden daşary islendik wagt, şol sanda gysga arakesmelerde hem zarýad alyp bolýar.Bu aýratynlyk, batareýalary operator tarapyndan derrew güýçlendirip bolýan köp çalşykly amallarda aýratyn peýdalydyr.Lityum-ion batareýalary bilen batareýany çalyşmagyň, ätiýaçlyk batareýalaryň ýa-da zarýad beriş otaglarynyň zerurlygy ýok.Bu, gereksiz iş wagtynyň azalmagyna, iş ýerinde öndürijiligiň ýokarlanmagyna getirýär.Lityum-ion tehnologiýasyna geçmek üçin mümkinçilik zarýadlaryny amallaryňyza goşmagyň birnäçe usuly bar.

SORAG

SORAG
 • 01
  I HIGH GOWY
  I HIGH GOWY

  Her zarýad we zarýad aýlawy üçin litiý ion batareýasy ortaça 12 ~ 18% energiýa tygşytlaýar.Ony batareýada saklap boljak umumy energiýa we garaşylýan> 3500 ömri aňsatlyk bilen köpeldip bolýar.Bu size tygşytlanan umumy energiýa we onuň bahasy barada düşünje berýär.

 • 02
  UZAK DURMUŞ
  UZAK DURMUŞ

  Gurşun-kislotaly batareýalar: Gurşun-kislotaly batareýalar takmynan 2-5 ýyl dowam edýär, suwy doldurmak we zarýadlary deňleşdirmek ýaly kuwwat ýitirilýär we tehniki hyzmat talaplary bilen.Lityum-Ion batareýalary: Has ýokary energiýa dykyzlygy, ömri uzak, litiý-ion batareýalary 8-12 ýyl bäri meşhur.Has köp zarýad siklleri we kuwwaty saklamak bilen.

Durnuklylyk

batterie_bg03

Birnäçe Forklift goýmalary

GeePower ýük awtoulaglaryna, 24 wolt, 48 wolt we 80 wolt elektrik deňagramly ýük awtoulaglaryna we başga-da dürli material işleýiş enjamlaryna (kuwwatly palet ýük awtoulaglary, stakerler, sargyt göterijiler, çekiji traktorlar) ýetýän forklift batareýalary üçin özboluşly Lityum-Ion diapazonyny hödürleýär. ýük awtoulaglary, elektrik deňagramly awtoulaglar we gaýçy liftler).Lityum-Ion diapazonymyz, energiýa netijeliligini, çeýeligi we işiňiz üçin çykdajylary tygşytlamak üçin döredildi.Köpugurly batareýa çözgütlerimiziň islendik müşderiniň amaly zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.Biziň tejribämiz köp sanly programmalara degişlidir, şol sanda “Powered palet” ýük awtoulaglary, “Powered stackers”, “Sargyt alýanlar”, “Traktor”, “ucksük awtoulaglary”, “Elektrik deňagramly ýük awtoulaglary”, “Gaýçy göteriji” we ş.m. çözgütlerimiziň işiňize nähili peýdaly bolup biljekdigini bilmek üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Birnäçe Forklift goýmalary