• TOPP HAKYNDA

250kW-1050kWh Grid bilen birikdirilen energiýa saklaýyş ulgamy

250kW-1050kWh Grid bilen birikdirilen energiýa saklaýyş ulgamy1

Bu makala kompaniýamyzyň ýöriteleşdirilen 250kW-1050kWh Grid birikdirilen energiýa saklaýyş ulgamyny (ESS) hödürlär.Dizaýn, gurnama, işe girizmek we adaty işlemek ýaly ähli proses jemi alty aý dowam etdi.Bu taslamanyň maksady, elektrik energiýasynyň çykdajylaryny azaltmak üçin iň ýokary saç syrmak we jülge doldurmak strategiýalaryny durmuşa geçirmek.Mundan başga-da, öndürilen artykmaç elektrik togy gaýtadan satylar we goşmaça girdeji gazanar.Müşderi önüm çözgütlerimizden we hyzmatlarymyzdan ýokary kanagatlanma bildirdi.

Grid bilen baglanyşykly ESS ulgamymyz, ygtybarly we täsirli energiýa saklaýyş mümkinçiliklerini üpjün edýän aýratyn çözgütdir.Tor bilen üznüksiz birleşmegi teklip edýär, bu ýükleri optimal dolandyrmaga we sebitleýin baha nyrh syýasatlaryna laýyklykda iň ýokary jülge bahalarynyň tapawudyny ulanmaga mümkinçilik berýär.

Ulgam dürli komponentlerden ybarat, şol sanda litiý demir fosfat batareýalary, batareýany dolandyryş ulgamlary, energiýa saklaýyş iki taraplaýyn inwertorlar, gaz ýangyny söndüriş ulgamlary we daşky gurşaw gözegçiligi ulgamlary.Bu kiçi ulgamlar standartlaşdyrylan ýük daşaýan konteýneriň içinde ussatlyk bilen birleşdirilip, köpugurly we köp sanly amaly üçin amatly bolýar.

Grid bilen baglanyşykly ESS ulgamymyzyň käbir görnükli peýdalary şulary öz içine alýar:

Power Göni gözenegiň özara baglanyşygy, güýç ýükleriniň üýtgemegine we bazar bahasynyň tapawudyna dinamiki jogap bermäge kömek edýär.

Economic optimal girdeji gazanmak we maýa goýumlaryny yzyna gaýtarmak möhletlerini üpjün etmek bilen ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmak.

Fa Uzak möhletleýin iş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin işjeň näsazlygy ýüze çykarmak we çalt jogap bermek mehanizmleri.

Battery Batareýa birlikleriniň we energiýa saklaýjy iki taraplaýyn inwertorlaryň göwrümini giňeltmäge mümkinçilik berýän modully dizaýn.

Regional Elektrik energiýasynyň sarp edilişini we sebitleýin baha nyrh syýasatlaryna laýyklykda çykdajylary optimallaşdyrmak.

Engineering Amal we tehniki hyzmat çykdajylarynyň azalmagyna sebäp bolan in engineeringenerçilik gurnama prosesi.

Enterprise Kärhananyň elektrik çykdajylaryny azaltmak üçin ýük kadalaşdyrmak üçin amatly.

Gr Tor ýüküni dolandyrmak we önümçilik ýüklerini durnuklaşdyrmak üçin amatly.

Sözümiziň ahyrynda, Grid bilen baglanyşykly ESS ulgamymyz, kanagatlanarly müşderilerimiziň ýokary öwgüsini gazanan ygtybarly we köp taraply çözgütdir.Onuň giňişleýin dizaýny, bökdençsiz integrasiýasy we netijeli işlemegi ony dürli pudaklarda we amalyýetlerde gymmatly baýlyga öwürýär.

Bu taslamany aşakdaky taraplar bilen tanyşdyrarys:

Con Konteýner energiýa saklaýyş ulgamynyň tehniki parametrleri

● Konteýner energiýa saklaýyş ulgamynyň enjam konfigurasiýasy toplumy

Con Konteýneriň energiýa saklaýyş ulgamyna gözegçilik

Con Konteýneriň energiýa saklaýyş ulgamy modullarynyň funksional düşündirişi

● Energiýa saklaýyş ulgamynyň integrasiýasy

Konteýner dizaýny

● Ulgam konfigurasiýasy

Ost Çykdajylaryň peýdasynyň derňewi

HAKYNDA (1)

1. Konteýner energiýa saklaýyş ulgamynyň tehniki parametrleri

1.1 Ulgam parametrleri

Model belgisi

Öwrüji güýji (kWt)

Batareýanyň kuwwaty (KWH)

Konteýneriň ululygy

agramy

BESS-275-1050

250 * 1 sany

1050.6

L12.2m * W2.5m * H2.9m

< 30T

 

1.2 Esasy tehniki görkeziji

No.

Item

Parametrler

1

Ulgam kuwwaty

1050kWt

2

Bahalandyrylan zarýad / çykaryş güýji

250kw

3

Iň ýokary zarýad / zarýad güýji

275kw

4

Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi

AC400V

5

Bahalandyrylan çykyş ýygylygy

50Hz

6

Çykyş simleri tertibi

3 faza-4 simler

7

Jemi häzirki garmoniki anomaliýa derejesi

<5%

8

Kuwwat faktory

> 0.98

1.3 Ulanyş gurşawynyň talaplary:

Işleýiş temperaturasy: -10-dan + 40 ° C.

Saklaýyş temperaturasy: -20-den + 55 ° C.

Otnositel çyglylyk: 95% -den geçmeli däl

Ulanylyş ýeri partlamalara sebäp bolup biljek howply maddalardan erkin bolmalydyr.Daş-töwerekde metallary poslaýan ýa-da izolýasiýa zeper ýetirýän gazlar ýa-da geçiriji maddalar bolmaly däldir.Şeýle hem aşa çyglylyk bilen doldurylmaly däldir ýa-da ep-esli galyndy bar.

Ulanylýan ýeri ýagyşdan, gardan, ýelden, gumdan we tozandan goramak üçin enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.

Gatylaşdyrylan binýady saýlamaly.Summerer, tomus wagtynda göni gün şöhlesine sezewar edilmeli däldir we pes ýerde bolmaly däldir.

Konteýner energiýa saklaýyş ulgamynyň enjam konfigurasiýasy toplumy

No.ok. Haryt Ady Düşündiriş
1
Batareýa ulgamy
Batareýa öýjügi 3.2V90Ah
Batareýa gutusy 6S4P, 19.2V 360Ah
2
BMS
Batareýa gutusyna gözegçilik moduly 12 naprýa .eniýe, 4 temperaturany almak, passiw deňleme, fanaty başlamak we dolandyrmagy bes etmek
Batareýa gözegçilik moduly Seriýa naprýa .eniýesi, yzygiderli tok, izolýasiýa içerki garşylyk SOC, SOH, polo positiveitel we otrisatel kontakt kontroly we düwün barlagy, näsazlygyň aşmagy, duýgur ekranyň işleýşi
3
Energiýa saklaýyş iki taraplaýyn öwrüji
Bahalandyrylan güýç 250kw
Esasy dolandyryş bölümi Dolandyryş, goramak we ş.m. başlaň we bes ediňDuýgur ekranyň işleýşi
Öwrüji şkaf Içindäki izolýasiýa transformatory bilen modully şkaf (Elektrik togtatmak, kontakt, sowadyjy fan we ş.m.)
4
Gaz söndüriji ulgam
Geptafluoropropan çüýşe toplumy Derman, barlag klapan, çüýşe saklaýjy, şlang, basyş ýeňilleşdiriji klapan we ş.m.
Fireangyn gözegçiligi bölümi Esasy dwigateli, temperaturany kesgitlemek, tüsse kesgitlemek, gaz çykaryjy yşyk, ses we yşyk duýduryşy, jaň jaňy we ş.m.
Tor wyklýuçateli 10M, 8 port, senagat derejesi
Ölçeg ölçeýji Grid görkeziş iki taraplaýyn ölçeg ölçegi, 0,5S
Dolandyryş kabineti Awtobus zolagy, tok öçüriji, sowadyjy fan we ş.m.
5 Konteýner Giňeldilen 40 metrlik gap 40 metrlik gap L12.2m * W2.5m * H2.9mTemperatura gözegçilik we ýyldyrymdan goramak toprak ulgamy bilen.
HAKYNDA (2)

Konteýner energiýa saklaýyş ulgamyna gözegçilik

3.1 Işleýiş ýagdaýy

Bu energiýa saklaýyş ulgamy, batareýa amallaryny alty aýratyn ýagdaýa bölýär: zarýad bermek, zarýad bermek, taýýar statik, näsazlyk, tehniki hyzmat we DC awtomatiki set birikdirme ýagdaýy.

3.2 Zarýad bermek we boşatmak

Bu energiýa saklaýyş ulgamy merkezi platformadan iberiş strategiýalaryny almaga ukyply we bu strategiýalar soňra birleşdirilip, iberiş dolandyryş terminalyna ornaşdyrylýar.Täze iberiş strategiýalary alynmadyk ýagdaýynda ulgam zarýad bermek ýa-da zarýad bermek amallaryny başlatmak üçin häzirki strategiýany ýerine ýetirer.

3.3 Taýýar işsiz ýagdaý

Energiýa saklaýyş ulgamy taýýar işsiz ýagdaýa girende, energiýa sarp edilişini azaltmak üçin energiýa iki taraplaýyn akym gözegçiligi we batareýany dolandyrmak ulgamy garaşylýan tertipde düzülip bilner.

3.4 Batareýa tora birikdirildi

Bu energiýa saklaýyş ulgamy, DC set birikmesiniň logiki dolandyryş funksiýasyny hödürleýär.Haçan-da batareýa paketiniň içinde kesgitlenen bahadan ýokary naprýa .eniýe tapawudy bar bolsa, degişli kontaktlary gulplamak bilen seriýaly batareýa paketiniň aşa naprýa .eniýe tapawudy bilen göni set birikmesiniň öňüni alýar.Ulanyjylar işe başlamak bilen awtomatiki DC set birikdiriş ýagdaýyna girip bilerler we ulgam el bilen gatyşmagyň zerurlygy bolmazdan, ähli seriýaly batareýa paketleriniň degişli naprýa .eniýe gabat gelişini awtomatiki usulda tamamlar.

3.5 Gyssagly kömek

Bu energiýa saklaýyş ulgamy, el bilen gyssagly ýapmak amalyny goldaýar we ýerli halka uzakdan girýän ýapmak signalyna degip ulgam işini zor bilen ýapýar.

3.6 Daşarky syýahat

Energiýa saklaýyş ulgamy çynlakaý näsazlygy ýüze çykaranda, kompýuteriň içindäki tok öçürijini awtomatiki usulda aýyrar we elektrik toruny izolirlär.Zynjyr döwüjisi işlemekden ýüz öwürse, ulgam ýokarky zynjyry döwmek we ýalňyşlygy izolirlemek üçin ulgamdan aşa köp signal çykarar.

3.7 Gaz söndürmek

Energiýa saklaýyş ulgamy, temperatura duýduryş bahasyndan ýokary bolanda heptafluoropropan ýangyn söndüriş ulgamyna başlar.

4. Konteýneriň energiýa saklaýyş ulgamy modullarynyň funksional düşündirişi (jikme-jiklikleri almak üçin biziň bilen habarlaşyň)

5.Energy saklaýyş ulgamynyň integrasiýasy (jikme-jiklikleri almak üçin biziň bilen habarlaşyň)

HAKYNDA (3)
HAKYNDA (4)

6. Konteýner dizaýny

6.1 Konteýneriň umumy dizaýny

Batareýany saklamak ulgamy, howa çydamly polatdan ýasalan 40 metrlik konteýner bilen gabat gelýär.25 ýyllap poslama, otdan, suwdan, tozandan, şokdan, UV şöhlelerinden we ogurlykdan goraýar.Boltlar ýa-da kebşirlemek bilen berkidilip bilner we toprak nokatlary bar.Bejeriş guýusyny öz içine alýar we kran gurmak talaplaryna laýyk gelýär.Konteýner goramak üçin IP54 klassifikasiýasydyr.

Kuwwatly rozetkalar iki fazaly we üç fazaly görnüşleri öz içine alýar.Cableer kabeli üç fazaly rozetka bilen üpjün edilmezden ozal birikdirilmelidir.AC kabinetindäki her wyklýuçatel rozetkasynda gorag üçin garaşsyz tok öçürijisi bar.

AC kabinetinde aragatnaşyk gözegçilik enjamy üçin aýratyn elektrik üpjünçiligi bar.Powertiýaçlyk güýç çeşmesi hökmünde üç fazaly dört simli tok öçürijini we üç fazaly tok öçürijini saklaýar.Dizaýn deňagramly üç fazaly güýç ýüküni üpjün edýär.

6.2 Jaý gurluşynyň öndürijiligi

Konteýneriň polat gurluşy “Corten” ýokary howa çydamly polat plitalary ulanyp gurlar.Poslama garşy gorag ulgamy sink baý primerden, ortasynda epoksi boýag gatlagyndan we daşynda akril reňk gatlagyndan durýar.Aşaky çarçuwasy asfalt boýag bilen örtüler.

Konteýner gabygy iki gat polat plitalardan ybarat bolup, arasynda A derejeli ýangyn saklaýan gaýa ýüňi doldurgyç materialy bar.Bu ýüňi doldurýan material diňe bir ýangyna garşylygy üpjün etmän, eýsem suw geçirmeýän aýratynlyklara hem eýedir.Şift we gapdal diwarlar üçin doldurmagyň galyňlygy 50 mm-den, ýer üçin doldurmagyň galyňlygy 100 mm-den az bolmaly däldir.

Konteýneriň içki bölegi sink baý primer bilen (galyňlygy 25μm), soň bolsa epoksi rezin reňk gatlagy (galyňlygy 50μm) bilen boýalýar, netijede umumy boýag filminiň galyňlygy 75μm-den az bolmaz.Beýleki tarapdan, daşky böleginde sink baý primer bolar (galyňlygy 30μm), soň epoksi rezin boýag gatlagy (galyňlygy 40μm) we hlorlanan plastmassa rezin akril ýokarky boýag gatlagy (galyňlygy bilen) bolar. 40μm), umumy boýag filminiň galyňlygy 110μm-den az bolmaly däldir.

6.3 Konteýneriň reňki we LOGO

Kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen enjam gap-gaçlarynyň doly toplumy, alyjy tarapyndan tassyklanan iň ýokary miwe şekiline sepilýär.Konteýner enjamlarynyň reňki we LOGO alyjynyň talaplaryna laýyklykda düzülendir.

7. Ulgam konfigurasiýasy

Haryt Ady  

Qty

Bölüm

ESS Konteýner 40 fut

1

düzmek

Batareýa 228S4P * 4unit

1

düzmek

HK 250kw

1

düzmek

Gatnaşyk kabineti

1

düzmek

AC kabineti

1

düzmek

Yşyklandyryş ulgamy

1

düzmek

Kondisioner ulgamy

1

düzmek

Fireangyn söndüriş ulgamy

1

düzmek

Kabel

1

düzmek

Gözegçilik ulgamy

1

düzmek

Pes woltly paýlaýyş ulgamy

1

düzmek

8. Çykdajylaryň peýdasynyň derňewi

36ylda 365 günüň dowamynda her gün 1 zarýad we çykaryş hasaplamasyna, akymyň çuňlugyna we ulgamyň netijeliligine 86% -e esaslanyp, birinji ýylda 261,100 ýuanyň girdejisiniň alynmagyna garaşylýar. maýa goýum we gurluşyk.Şeýle-de bolsa, energiýa reformasynyň dowam edýän ösüşi bilen, geljekde iň ýokary we iň ýokary elektrik energiýasynyň arasyndaky baha tapawudynyň ýokarlanmagyna we girdejiniň ýokarlanmagyna garaşylýar.Aşakda berlen ykdysady baha, kompaniýanyň tygşytlap biljek mümkinçilikleri we ätiýaçlyk güýji maýa goýum çykdajylaryny öz içine almaýar.

 

Zarýad

(kwh)

Elektrik birliginiň bahasy (USD / kwh)

Akdyrmak

(kwh)

Elektrik birligi

bahasy (USD / kwh)

Gündelik elektrik tygşytlamak (ABŞ dollary)

1-nji aýlaw

945.54

0.051

813.16

0.182

99.36

2-nji aýlaw

673

0.121

580.5

0.182

24.056

Bir gün elektrik energiýasyny tygşytlamak (Iki zarýad we iki zarýad)

123.416

Bellik:

1. Girdejiler ulgamyň hakyky DOD (90%) we ulgamyň netijeliligi 86% -e görä hasaplanýar.

2. Bu girdeji hasaplamasy diňe batareýanyň başlangyç ýagdaýynyň ýyllyk girdejisini göz öňünde tutýar.Ulgamyň ömrüniň dowamynda bar bolan batareýanyň kuwwaty bilen peýdalar azalýar.

3, elektrik togunda ýyllyk tygşytlamak 365 güne iki zarýad berilýär.

4. Girdejiler çykdajylary göz öňünde tutmaýar, Ulgam bahasyny almak üçin biziň bilen habarlaşyň.

Iň ýokary sakgal we jülgäni doldurýan energiýa saklaýyş ulgamynyň girdeji tendensiýasy batareýanyň zaýalanmagyny göz öňünde tutup gözden geçirilýär:

 

1-nji ýyl

2-nji ýyl

3-nji ýyl

4-nji ýyl

5-nji ýyl

6-njy ýyl

7-nji ýyl

8-nji ýyl

9-njy ýyl

10-njy ýyl

Batareýanyň kuwwaty

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%

Elektrik tygşytlylygy (USD)

45,042

44,028

43,236

42,333

41,444

40,542

39,639

38,736

37,833

36,931

Jemi tygşytlamak (ABŞ dollary)

45,042

89,070

132,306

174,639

216.083

256,625

296,264

335,000

372,833

409,764

 

Bu taslama barada has giňişleýin maglumat, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Awgust-29-2023