• TOPP HAKYNDA

GT48050 Klub awtoulag golf arabasy üçin çalt zarýad berýän 48v 50ah litiý ion akkumulýator paketi

Gysga düşündiriş:

48V 50Ah golf arabasy litiý akkumulýator paketi, golf arabalary ýaly elektrik ulaglary üçin ýörite döredilen ýokary öndürijilikli elektrik üpjünçiligi.Batareýa toplumy 48V derejesinde kesgitlenýär, bu golf arabasynyň has ýokary tizlige ýetmegine we dik eňňitlere aňsatlyk bilen çykmagyna mümkinçilik berýär.Islendik golf meýdançasynda çalt tizlenmegi we optimal öndürijiligi üpjün edýän ýokary akym derejesini hödürleýär.Mundan başga-da, 50Ah kuwwaty ýygy-ýygydan zarýad bermezden ulanyş wagtyny uzaldyp biler.Bu batareýa paketinde gündelik golf arabasynyň ulanylyşyny talap edip bilýän berk gurluşyk bar.Gurlan artykmaç zarýad we aşa köp zarýaddan goramak, gysga utgaşmanyň öňüni almak, termiki dolandyryş ulgamy we ygtybarly we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin beýleki köp sanly howpsuzlyk mehanizmleri.


 • 10 ýyldizaýn ömri
  10 ýyl
  dizaýn ömri
 • Bahasytäsirli
  Bahasy
  täsirli
 • 50%has ýeňil
  50%
  has ýeňil
 • MugtBejeriş
  Mugt
  Bejeriş
 • NolHapalanmak
  Nol
  Hapalanmak

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Deňiz flotuňyz üçin iň gowy saýlawlar!

Elektrik golf arabasy üçin ösen litiý Ion tehnologiýa güýji

V36intung (2)

50%
Has köp energiýa tygşytlylygy

V36intung (3)

40%
Has arzan

V36intung (1)

1/2
Has kiçi we ýeňil

V36intung (5)

2.5 gezek
Has öndürijilik

V36intung (6)

3 gezek
Uzak ömür

V36intung (4)

100%
Ygtybarly we ygtybarly

Önümiň parametrleri

Nominal naprýa .eniýe 51.2V
Nominal kuwwaty 50Ah
Iş naprýa .eniýesi 40 ~ 58.4V
Energetika 2.56kWt
Batareýanyň görnüşi LiFePO4
Gorag synpy IP55
Durmuş sikli > 3500 gezek
Öz-özüňi boşatmak (aýda) <3%
Mysal üçin material Polat
Agram 30kg
Ölçegleri (L * W * H) L420 * W340 * H200mm

Näme üçin GeePower golf arabasynyň batareýalaryny saýlamaly?

Batareýa öýjükleri

Netijeliligini ýokarlandyrmak we hyzmat möhletini uzaltmak: Öňdebaryjy litiý demir fosfat tehnologiýasy bilen işleýän GeePower® litiý-ion batareýalary bilen tanyşdyrmak.3000-e çenli zarýad sikli we täsirli 80% çuňlugy (DOD) bilen bu batareýalar uzak wagtlap işlemek üçin niýetlenendir.Netijeli 1C zarýad beriş tizligi bilen bökdençsiz zarýad beriş tejribesi çalt çykmagy üpjün edýär.Zyňyndy wagtynda yzygiderli we ygtybarly ýerine ýetiriş tejribesini başdan geçiriň, sebäbi bu öýjükler 1C akymda diýen ýaly tekiz akym egrisini görkezýär (2C-de iň ýokary derejä ýetýär).Ynamly GeePower® litiý-ion batareýalary, programmaňyz üçin ýokary güýç, ömri we netijeliligi üpjün edýär

36v 50ah golf arabasy litiý batareýasy
Akylly BMS7

Akylly BMS

Jikme-jikliklere üns bilen döredilen GeePower® BMS, ulanyjylaryň howpsuzlygyny we batareýanyň işleýşini ileri tutýan giňişleýin howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär.Her batareýa öýjügi üçin berk gorag bilen, ol hemişe iň ýokary howpsuzlygy we ygtybarlylygy üpjün edýär. GeePower® BMS-ni aýratynlaşdyrýan zat, paketiň zarýad beriş we zarýad beriş proseslerine deňsiz-taýsyz gözegçilikdir.Ulanyjylar has çeýeligi we amatlylygy hödürläp, aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda bu amallary özleşdirmek we optimizirlemek ukybyna eýe.

LCD displeý

GeePower batareýa toplumy, batareýanyň işleýiş maglumatlaryna hakyky wagtda düşünip bilýän ýokary hilli LCD displeý bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ösen aýratynlyk zarýad ýagdaýy (SOC), naprýa .eniýe, tok, iş wagty we islendik näsazlyklar ýa-da näsazlyklar ýaly möhüm maglumatlary görkezýär.LCD displeý, aç-açanlygy üpjün edýär, ulanyja batareýanyň işleýşine netijeli gözegçilik etmäge we dolandyrmaga, iň amatly netijeliligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.

LCD displeý
mms

Gabat gelýän zarýad berijiler

IP67 reýtingi bolan zarýad berijiler, golf arabasynyň batareýalary üçin ajaýyp goragy üpjün edýär, islendik şertde daşarda ulanmak üçin tozana we suwa garşylygy üpjün edýär. Bu zarýad berijiler batareýanyň howpsuzlygyny ileri tutýarlar, aşa zarýad bermekden, aşa woltdan we gysga utgaşmalardan gorag çärelerini görýärler.Akylly zarýad beriş tehnologiýasy we temperatura datçikleri bilen enjamlaşdyrylan, zarýad beriş parametrlerini optimallaşdyrýarlar we batareýalara zeper ýetmeginiň öňüni alýarlar. Mundan başga-da, bu zarýad berijiler zarýad beriş prosesine işjeň gözegçilik edýärler, belli bir batareýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin naprýatageeniýäni we tok derejesini sazlaýarlar.Bu batareýanyň ömrüni uzaldýar we golf meýdançasyndaky öndürijiligi ýokarlandyrýar.

Giň gabat gelýän markalar

20210323212817a528d0
230830144646
bintelli
Club_Car_logo.svg
EZ-GO
Garia_logo
golfewolýusiýa
iconlogoxl
logo
polaris
Polaris_GEM_logos_Emblem_696x709
ýyldyz
Teýlor_Dunn_logo2017-300x114
yamaha
daýzalar (1)

Önümlerimiz:

Golf arabanyň energiýa mümkinçiliklerini öňdebaryjy litiý batareýalarymyzyň meşhur markasy bilen ýokarlandyryň.Güýç öndürijiliginiň gowulaşmagynyň, batareýanyň uzak dowam etmeginiň we golf meýdançasyndaky netijeliligiň artykmaçlyklaryny başdan geçiriň.

Öz-özüňi peseltmek (2)

36V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Bejeriş mugt
Öz-özüňi peseltmek
Lighteňil agram
Ekstremal Temp öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (3)

48V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

> 10 ýyl batareýanyň ömri
tygşytly
Ultra howpsuz
pursat tölegi

Öz-özüňi peseltmek (4)

72V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Çalt zarýad bermek
> 3500 durmuş sikli
5 ýyl kepillik
Hapalanma ýok

Hünärmen çözgüt hünärmenleri

Kuwwaty çykaryň, Lityum-Ion batareýa çözgütleri bilen “Fairway Revolution Revolution” golfyny sürüň

Netijeliligi ýokarlandyrmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak: flotyňyz üçin iň gowy litiý-ion batareýa çözgüdi!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň