• TOPP HAKYNDA

GT48100 Golf arabasy üçin 48v 100ah litiý Lifepo4 batareýasy

Gysga düşündiriş:

48V 100Ah golf arabasy litiý akkumulýator paketi, golf arabalary we elektrik ulaglary üçin ýörite döredilen ýokary kuwwatly, ýokary netijelilikli elektrik üpjünçiligi.Ajaýyp 48 wolt we 100 amp sagatlyk kuwwatlylygy bilen, batareýa toplumy golf meýdançasynda giň gerimde we giňden ulanmak üçin köp energiýa berýär.Lityum-ion tehnologiýasy adaty gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende has uzak ömri, has çalt zarýad bermegi we has durnukly naprýa outputeniýe çykaryşyny üpjün edýär.Batareýa paketinde gurnamak aňsat we öndürijilik we hereket etmek üçin golf arabasynyň umumy agramyny azaldýan ykjam, ýeňil dizaýn bar.Mundan başga-da, gurlan howpsuzlyk aýratynlyklary, ygtybarly, ygtybarly tejribe üpjün edip, artykmaç zarýad bermegiň, aşa köp zarýad bermegiň we gysga utgaşmalaryň öňüni alýar.Umuman aýdanyňda, 48V 100Ah golf arabasy litiý batareýa paketi, sürmek tejribesini ýokarlandyrmak isleýän golf arabasynyň eýeleri üçin tygşytly we ýokary öndürijilikli çözgütdir.


 • 10 ýyldizaýn ömri
  10 ýyl
  dizaýn ömri
 • Bahasytäsirli
  Bahasy
  täsirli
 • 50%has ýeňil
  50%
  has ýeňil
 • MugtBejeriş
  Mugt
  Bejeriş
 • NolHapalanmak
  Nol
  Hapalanmak

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Deňiz flotuňyz üçin iň gowy saýlawlar!

Elektrik golf arabasy üçin ösen litiý Ion tehnologiýa güýji

V36intung (2)

50%
Has köp energiýa tygşytlylygy

V36intung (3)

40%
Has arzan

V36intung (1)

1/2
Has kiçi we ýeňil

V36intung (5)

2.5 gezek
Has öndürijilik

V36intung (6)

3 gezek
Uzak ömür

V36intung (4)

100%
Ygtybarly we ygtybarly

Önümiň parametrleri

Nominal naprýa .eniýe 51.2V
Nominal kuwwaty 100Ah
Iş naprýa .eniýesi 40 ~ 58.4V
Energetika 5.12kWt
Batareýanyň görnüşi LiFePO4
Gorag synpy IP55
Durmuş sikli > 3500 gezek
Öz-özüňi boşatmak (aýda) <3%
Mysal üçin material Polat
Agram 50kg
Ölçegleri (L * W * H) L580 * W340 * H200mm

Näme üçin GeePower golf arabasynyň batareýalaryny saýlamaly?

Batareýa öýjükleri

GeePower® litiý-ion batareýalary bilen tanyşdyrmak - täsirli, ýokary öndürijilikli we dowamly gurulýar.3000-e çenli zarýad sikli we 80% çuňlugy bilen batareýalarymyz ajaýyp güýç we uzak ömür üpjün edýär.Çalt we bökdençsiz zarýad bermek, yzygiderli öndürijilik we ygtybarly güýç elýeterliligi GeePower® dürli programmalar üçin ygtybarly saýlamaga öwürýär.

36v 50ah golf arabasy litiý batareýasy
Akylly BMS7

Akylly BMS

GeePower® akylly batareýany dolandyryş ulgamy (BMS), pes tizlikli ulag amaly ssenarilerini üpjün etmek üçin oýlanyşykly işlenip, Lityum-ion batareýa programmalarynyň howpsuzlygyny we öndürijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen köp sanly howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär.BMS aýratyn batareýa öýjükleri üçin berk gorag, öýjük naprýa .eniýesine we temperaturasyna yhlas bilen gözegçilik etmek, şeýle hem paket naprýa .eniýesine we toguna takyk gözegçilik etmek ýaly birnäçe möhüm funksiýa eýe.Mundan başga-da, BMS ulanyjylara paket zarýadyna we zarýad beriş proseslerine gözegçilik etmek bilen bir hatarda batareýany optimal dolandyrmak üçin zarýad ýagdaýy (SOC) göterimini takyk hasaplamagy üpjün edýär.

LCD displeý

GeePower ýokary çözgütli LCD displeýli batareýa toplumy.Bu ösen güýç çeşmesi, real wagt gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri bolan hünärmenlere güýç berýär.Zarýad, naprýa .eniýe, tok we ulanyş barada giňişleýin maglumatlar bilen öndürijiligi optimizirläp we batareýanyň ömrüni uzaldyp bilersiňiz.Güýç dolandyryşynyň geljegini gujaklaň.Professionalokary hünär we netijelilik üçin GeePower saýlaň.

LCD displeý
mms

Gabat gelýän zarýad berijiler

Golf arabasynyň batareýalary üçin niýetlenen zarýad berijiler has ýokary batareýa goragy üçin IP67 bahalandyrylýar.Bu reýting, tozana we suwa garşy durmak ukybyny subut edýär, olary dürli şertlerde açyk howada ulanmak üçin amatly edýär.Bu zarýad berijiler, aşa zarýad bermekden, aşa woltdan we gysga utgaşmalardan berk goragy amala aşyrmak arkaly batareýanyň howpsuzlygyny we uzak ömrüni ileri tutýarlar.Golf arabasynyň eýeleri üçin ýörite golf arabasynyň batareýalary üçin döredilen utgaşykly zarýad berijiniň bolmagy gaty möhümdir.Batareýanyň elmydama dogry derejede zarýad berilmegini üpjün edýär, ygtybarly güýç berýär we golf meýdançasynda has uzak, has gyzykly çykyşlara mümkinçilik berýär.

Giň gabat gelýän markalar

20210323212817a528d0
230830144646
bintelli
Club_Car_logo.svg
EZ-GO
Garia_logo
golfewolýusiýa
iconlogoxl
logo
polaris
Polaris_GEM_logos_Emblem_696x709
ýyldyz
Teýlor_Dunn_logo2017-300x114
yamaha
daýzalar (1)

Önümlerimiz:

Golf derejeli arabany dünýä derejesindäki litiý batareýalarymyz bilen täze belentliklere çykaryň.Öňdebaryjy batareýa tehnologiýamyz bilen üznüksiz golf oýnamakdan, arabanyň agramynyň peselmeginden we has durnukly gelejek üçin uglerod aýak yzynyň azalmagyndan lezzet alyň.golfyň üznüksiz oýny üçin netijelilik.

Öz-özüňi peseltmek (3)

36V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Hapalanma ýok
> 10 ýyl batareýanyň ömri
Lighteňil agram
Ultra howpsuz

Öz-özüňi peseltmek (2)

48V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

5 ýyl kepillik
Çalt zarýad bermek
Ekstremal Temp öndürijiligi
Öz-özüňi peseltmek

Öz-özüňi peseltmek (4)

72V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Cost täsirli
> 3500 durmuş sikli
pursat tölegi
Bejeriş mugt

Hünärmen çözgüt hünärmenleri

Kuwwaty çykaryň, Lityum-Ion batareýa çözgütleri bilen “Fairway Revolution Revolution” golfyny sürüň

Netijeliligi ýokarlandyrmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak: flotyňyz üçin iň gowy litiý-ion batareýa çözgüdi!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň