• TOPP HAKYNDA

GT48150 Golf arabasy üçin energiýa tygşytlaýan 150ah 48 wolt litiý batareýasy

Gysga düşündiriş:

48V150Ah golf arabasy litiý batareýa paketi, golf arabalary we elektrik ulaglary üçin ýörite döredilen ýokary derejeli güýç çözgüdi.Täsirli 48 wolt we täsirli 150 amp sagatlyk kuwwatlylygy bilen, batareýa toplumy golf meýdançasynda giň gerimde we giňden ulanmak üçin köp energiýa berýär.Lityum-ion tehnologiýasy adaty gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende has uzak hyzmat ediş möhletini, zarýad beriş wagtyny we has durnukly naprýa outputeniýe çykaryşyny üpjün edýär.Batareýa toplumy aňsat gurnamak üçin ykjam we ýeňil bolup, golf arabasynyň umumy agramyny peseldýär, öndürijiligini we hereketini gowulandyrýar.Batareýa paketinde, aşa zarýad bermekden, aşa köp zarýad bermekden we gysga utgaşmadan goramak ýaly gorag aýratynlyklary bar, ygtybarly, ygtybarly güýç bilen premium öndürijiligini ýokarlandyrýan gözleýän golf arabasynyň eýelerine.48V 150Ah golf arabasy litiý akkumulýator paketi ýokary kuwwatly, ýokary öndürijilikli çözgüt bolup, güýçlendirilen sürmek tejribesi üçin ýokary güýç berýär.


 • 10 ýyldizaýn ömri
  10 ýyl
  dizaýn ömri
 • Bahasytäsirli
  Bahasy
  täsirli
 • 50%has ýeňil
  50%
  has ýeňil
 • MugtBejeriş
  Mugt
  Bejeriş
 • NolHapalanmak
  Nol
  Hapalanmak

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Deňiz flotuňyz üçin iň gowy saýlawlar!

Elektrik golf arabasy üçin ösen litiý Ion tehnologiýa güýji

V36intung (2)

50%
Has köp energiýa tygşytlylygy

V36intung (3)

40%
Has arzan

V36intung (1)

1/2
Has kiçi we ýeňil

V36intung (5)

2.5 gezek
Has öndürijilik

V36intung (6)

3 gezek
Uzak ömür

V36intung (4)

100%
Ygtybarly we ygtybarly

Önümiň parametrleri

Nominal naprýa .eniýe 51.2V
Nominal kuwwaty 150Ah
Iş naprýa .eniýesi 40 ~ 58.4V
Energetika 7.68kWt
Batareýanyň görnüşi LiFePO4
Gorag synpy IP55
Durmuş sikli > 3500 gezek
Öz-özüňi boşatmak (aýda) <3%
Mysal üçin material Polat
Agram 72 kg
Ölçegleri (L * W * H) L800 * W340 * H200mm

Näme üçin GeePower golf arabasynyň batareýalaryny saýlamaly?

Batareýa öýjükleri

GeePower® litiý-ion batareýalary bilen tanyşdyrmak - täsirli, ýokary öndürijilikli we dowamly gurulýar.3000-e çenli zarýad sikli we 80% çuňlugy bilen batareýalarymyz ajaýyp güýç we uzak ömür üpjün edýär.Çalt we bökdençsiz zarýad bermek, yzygiderli öndürijilik we ygtybarly güýç elýeterliligi GeePower® dürli programmalar üçin ygtybarly saýlamaga öwürýär.

36v 50ah golf arabasy litiý batareýasy
Akylly BMS7

Akylly BMS

Batareýany dolandyrmak ulgamy, pes tizlikli ulag serişdeleri üçin ýörite işlenip düzüldi.Takyklyga we howpsuzlyga üýtgewsiz üns bermek bilen, GeePower her batareýa öýjügi üçin deňsiz-taýsyz goragy üpjün edýär we iň ygtybarlylygyny kepillendirýär.Naprýatageeniýe we temperatura gözegçilik etmekden başga-da, bu ösen ulgam, paket naprýa .eniýesini we tokyny adatdan daşary takyklyk bilen seljermek we elmydama optimal işlemegi üpjün etmek arkaly goşmaça ýoly geçýär.GeePower pes tizlikli ulaglarda litiý-ion batareýalarynyň howpsuzlygyny, öndürijiligini we uzak ömrüni üýtgedýänligi sebäpli batareýany dolandyrmagyň geljegini kabul etmäge taýyn boluň.

LCD displeý

GeePower ýokary çözgütli LCD displeýli batareýa toplumy.Bu ösen güýç çeşmesi, real wagt gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri bolan hünärmenlere güýç berýär.Zarýad, naprýa .eniýe, tok we ulanyş barada giňişleýin maglumatlar bilen öndürijiligi optimizirläp we batareýanyň ömrüni uzaldyp bilersiňiz.Güýç dolandyryşynyň geljegini gujaklaň.Professionalokary hünär we netijelilik üçin GeePower saýlaň.

LCD displeý
mms

Gabat gelýän zarýad berijiler

IP67 derejeli golf arabasynyň batareýa zarýad berijileri, islendik açyk şertlerde ygtybarly işlemegi üpjün edip, tozandan we suwdan optimal goragy üpjün edýär.Bu zarýad berijiler, aşa zarýad bermek we gysga utgaşdyryjy gorag ýaly aýratynlyklar bilen batareýanyň howpsuzlygyny ileri tutýarlar.Akylly zarýad beriş tehnologiýasy we temperatura datçikleri bilen enjamlaşdyrylan, batareýanyň ömrüni uzaltmak we golf meýdançasynda öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin zarýad parametrlerini optimallaşdyrýarlar.Golf arabasynyň eýeleri IP67 derejeli zarýad berijä maýa goýmak bilen, daşky gurşawyň zyýanyndan goralýandygyny bilip, güýçlendirijilerini ynamly daşarda goýup bilerler, netijede ajaýyp oýun üçin täsirli we üznüksiz güýç döreder.

Giň gabat gelýän markalar

20210323212817a528d0
230830144646
bintelli
Club_Car_logo.svg
EZ-GO
Garia_logo
golfewolýusiýa
iconlogoxl
logo
polaris
Polaris_GEM_logos_Emblem_696x709
ýyldyz
Teýlor_Dunn_logo2017-300x114
yamaha
daýzalar (1)

Önümlerimiz:

Iň soňky litiý batareýalarymyzy täzeläp, golf arabasynyň energiýa çözgütleriniň geljegine ädim ätiň.Arabaňyzyň agramyny we daşky gurşawa edýän täsirini azaltmak bilen, güýç öndürijiliginiň gowulaşmagy, batareýanyň uzak ömri we ýokary netijeliligi bilen gyzyklanyň.

Öz-özüňi peseltmek (2)

36V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Hapalanma ýok
> 10 ýyl batareýanyň ömri
Lighteňil agram
Ultra howpsuz

Öz-özüňi peseltmek (3)

48V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

5 ýyl kepillik
Çalt zarýad bermek
Ekstremal Temp öndürijiligi
Öz-özüňi peseltmek

Öz-özüňi peseltmek (4)

72V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Cost täsirli
> 3500 durmuş sikli
pursat tölegi
Bejeriş mugt

Hünärmen çözgüt hünärmenleri

Kuwwaty çykaryň, Lityum-Ion batareýa çözgütleri bilen “Fairway Revolution Revolution” golfyny sürüň

Netijeliligi ýokarlandyrmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak: flotyňyz üçin iň gowy litiý-ion batareýa çözgüdi!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň