• TOPP HAKYNDA

GT48200 Suw geçirmeýän elektrik 48v Lifepo4 golf arabasy litiý batareýasy 200ah paket

Gysga düşündiriş:

48V 200Ah golf arabasy litiý batareýa paketi, golf arabalary üçin ýörite döredilen güýçli we ygtybarly energiýa çeşmesidir.48 wolt naprýa .eniýe we 200 Ah kuwwatlylygy bilen batareýa paketi hereketlendiriş aralygy we golf meýdançasynda güýçlendirilen öndürijilik üçin täsirli güýç berýär.Lityum-ion tehnologiýasy adaty gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende has uzak hyzmat ediş möhletini, zarýad beriş wagtyny we has durnukly naprýa outputeniýe çykaryşyny üpjün edýär.Batareýa paketi ýeňil we ýeňil gurnamak üçin ykjam we golf arabasynyň umumy agramyny peseldýär.


 • 10 ýyldizaýn ömri
  10 ýyl
  dizaýn ömri
 • Bahasytäsirli
  Bahasy
  täsirli
 • 50%has ýeňil
  50%
  has ýeňil
 • MugtBejeriş
  Mugt
  Bejeriş
 • NolHapalanmak
  Nol
  Hapalanmak

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Deňiz flotuňyz üçin iň gowy saýlawlar!

Elektrik golf arabasy üçin ösen litiý Ion tehnologiýa güýji

V36intung (2)

50%
Has köp energiýa tygşytlylygy

V36intung (3)

40%
Has arzan

V36intung (1)

1/2
Has kiçi we ýeňil

V36intung (5)

2.5 gezek
Has öndürijilik

V36intung (6)

3 gezek
Uzak ömür

V36intung (4)

100%
Ygtybarly we ygtybarly

Önümiň parametrleri

Batareýa paketinde, aşa köp zarýad bermekden, aşa zarýad bermekden we gysga utgaşmakdan goramak, golf arabasynyň eýelerine ygtybarly we ygtybarly güýç çeşmesi bermek ýaly ajaýyp howpsuzlyk aýratynlyklary bar.48V 200Ah golf awtoulag litiý batareýa paketi, golf arabasynyň tejribesini ýokarlandyrmak üçin ýokary kuwwatly we ýokary öndürijilikli çözgüt gözleýänler üçin amatlydyr.

Nominal naprýa .eniýe 51.2V
Nominal kuwwaty 200Ah
Iş naprýa .eniýesi 40 ~ 58.4V
Energetika 10.24kWt
Batareýanyň görnüşi LiFePO4
Gorag synpy IP55
Durmuş sikli > 3500 gezek
Öz-özüňi boşatmak (aýda) <3%
Mysal üçin material Polat
Agram 105kg
Ölçegleri (L * W * H) L630 * W360 * H360mm

Näme üçin GeePower golf arabasynyň batareýalaryny saýlamaly?

Batareýa öýjükleri

Netijeliligi ýokarlandyrmak we hyzmat möhletini uzaltmak:Öňdebaryjy litiý demir fosfat tehnologiýasy bilen işleýän GeePower® litiý-ion batareýalary bilen tanyşdyrmak.3000-e çenli zarýad sikli we täsirli 80% çuňlugy (DOD) bilen bu batareýalar uzak wagtlap işlemek üçin niýetlenendir.Netijeli 1C zarýad beriş tizligi bilen bökdençsiz zarýad beriş tejribesi çalt çykmagy üpjün edýär.Zyňyndy wagtynda yzygiderli we ygtybarly ýerine ýetiriş tejribesini başdan geçiriň, sebäbi bu öýjükler 1C akymda diýen ýaly tekiz akym egrisini görkezýär (2C-de iň ýokary derejä ýetýär).Ynamly GeePower® litiý-ion batareýalary, programmaňyz üçin ýokary güýç, ömri we netijeliligi üpjün edýär

36v 50ah golf arabasy litiý batareýasy
Akylly BMS7

Akylly BMS

GeePower® BMS bilen tanyşdyrmak - pes tizlikli ulag serişdeleri üçin ösen batareýa dolandyryş ulgamy.Takyklygy we howpsuzlygy göz öňünde tutup gurlan GeePower® BMS, iň ýokary ygtybarlylygy üpjün edip, her batareýa öýjügi üçin berk gorag hödürleýär.Naprýatageeniýe we temperatura gözegçilik etmekden başga, optimal öndürijilik üçin paket naprýa .eniýesini we toky takyk seljerýär.Özbaşdak düzülip bilinýän zarýad bermek we zarýad bermek prosesi bilen, GeePower® BMS batareýanyň netijeliligini ýokarlandyryp, sizi gözegçilikde saklaýar.GeePower® akylly BMS bilen batareýany dolandyrmagyň geljegini başdan geçiriň - pes tizlikli ulaglarda litiý-ion batareýalarynyň howpsuzlygyny, öndürijiligini we uzak ömrüni ýokarlandyryň.

LCD displeý

GeePower batareýa toplumy, batareýanyň işleýiş maglumatlaryna hakyky wagtda düşünip bilýän ýokary hilli LCD displeý bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ösen aýratynlyk zarýad ýagdaýy (SOC), naprýa .eniýe, tok, iş wagty we islendik näsazlyklar ýa-da näsazlyklar ýaly möhüm maglumatlary görkezýär.LCD displeý, aç-açanlygy üpjün edýär, ulanyja batareýanyň işleýşine netijeli gözegçilik etmäge we dolandyrmaga, iň amatly netijeliligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.

LCD displeý
mms

Gabat gelýän zarýad berijiler

Berk we çydamly, IP67 derejeli golf arabasynyň batareýa zarýad berijileri açyk howada talap edilýän şertlere garşy durmak üçin gurulýar.Bu zarýad berijiler tozana, hapa we suwa garşy durmak üçin niýetlenendir, hatda howa şertlerinde-de ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.Artykmaç zarýaddan goramak we gysga utgaşmanyň öňüni almak ýaly ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bilen bu zarýad berijiler golf arabasynyň batareýasynyň abadançylygyny ileri tutýarlar.Akylly zarýad beriş tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, iň ýokary netijelilik üçin zarýad beriş prosesini optimallaşdyrýarlar we batareýanyňyzyň ömrüni uzaldýarlar.

Giň gabat gelýän markalar

20210323212817a528d0
230830144646
bintelli
Club_Car_logo.svg
EZ-GO
Garia_logo
golfewolýusiýa
iconlogoxl
logo
polaris
Polaris_GEM_logos_Emblem_696x709
ýyldyz
Teýlor_Dunn_logo2017-300x114
yamaha
daýzalar (1)

Önümlerimiz:

Öňdebaryjy litiý batareýalarymyz bilen has durnukly we täsirli golf oýnamak tejribesini kabul ediň.Golf arabanyňyzyň daşky gurşaw yzyny azaltmak bilen güýçlendirilen kuwwat öndürijiliginden, batareýanyň ömrüni ýokarlandyrmakdan we energiýa netijeliligini ýokarlandyrmakdan lezzet alyň.

Öz-özüňi peseltmek (2)

36V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Bejeriş mugt
> 3500 durmuş sikli
pursat tölegi
Ultra howpsuz

Öz-özüňi peseltmek (3)

48V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Hapalanma ýok
Çalt zarýad bermek
tygşytly
Lighteňil agram

Öz-özüňi peseltmek (4)

72V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Ekstremal Temp öndürijiligi
5 ýyl kepillik
Öz-özüňi peseltmek
> 10 ýyl batareýanyň ömri

Hünärmen çözgüt hünärmenleri

Kuwwaty çykaryň, Lityum-Ion batareýa çözgütleri bilen “Fairway Revolution Revolution” golfyny sürüň

Netijeliligi ýokarlandyrmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak: flotyňyz üçin iň gowy litiý-ion batareýa çözgüdi!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň