• TOPP HAKYNDA

FT72300 72 wolt elektrik forklift Dikeldilýän litiý batareýa paketi

Gysga düşündiriş:

FT72300 72 wolt elektrik forklift Dikeldilip bilinýän litiý batareýa paketi ajaýyp berkligi we ýokary öndürijiligi hödürleýän ygtybarly we ygtybarly energiýa saklaýyş çözgüdi.Iň ýokary sikl ömrüni, ajaýyp kuwwat çykaryşyny we adaty gurşun-kislota batareýalaryna garanyňda has gysga zarýad beriş dowamlylygyny üpjün etmek üçin ösen litiý-ion tehnologiýasyny ulanýar.Bu aýratynlyklar, ygtybarly güýç çeşmelerini talap edýän köp sanly programmalar üçin örän amatly edýär. Bu batareýa paketiniň ykjam dizaýny, gurnamagy we goldamagy ýönekeýleşdirýär, akylly BMS ulgamy bolsa aşa gyzmak ýaly batareýa bilen baglanyşykly umumy meselelerden birnäçe derejeli gorag üpjün edýär, aşa köp zarýad bermek, artykmaç zarýad bermek we gysga utgaşdyrmak.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Bu aýratynlyklar, optimal öndürijiligi saklamak bilen uzak wagtyň dowamynda batareýa paketiniň ygtybarly we ygtybarly ulanylmagyny üpjün edýär. Batareýa paketiniň giň işleýiş temperatura diapazony, kyn daşky gurşaw şertlerinde ajaýyp çydamlylyk berýär.Dürli programmalar üçin ygtybarly energiýa saklaýyş çözgüdi edip, yzygiderli energiýa çykaryşyny saklamak bilen, agyr şertlere çydap biler. Gysgaça aýtsak, 76.8V 300AH litiý batareýa paketi ýokary öndürijiligi talap edýän programmalar üçin ideal we ygtybarly energiýa saklaýyş çözgüdi. we ygtybarly batareýalar.Ygtybarly dizaýny, ösen aýratynlyklary we ýokary berkligi ony energiýa saklamak mümkinçiliklerini gowulandyrmak isleýän kärhanalar üçin tygşytly wariant edýär.

Düşündiriş Parametrler Düşündiriş Parametrler
Nominal naprýa .eniýe 76.8V Nominal mümkinçilikler 300Ah
Iş güýji 60 ~ 87.6V Energetika 23.04KWH
Maks yzygiderli akym 150A Iň ýokary akym 300A
Häzirki zarýad bermegi maslahat beriň 150A Zarýad naprýa .eniýesini maslahat beriň 87.6V
Akymyň temperaturasy -20-55 ° C. Temperaturany güýçlendiriň 0-55 ℃
Saklaýyş temperaturasy (1 aý) -20-45 ° C. Saklaýyş temperaturasy (1 ýyl) 0-35 ℃
Ölçegleri (L * W * H)

800 * 550 * 400mm

/ 600 * 440 * 625mm

Agram 235 / 245KG
Mysal üçin material Polat Gorag synpy IP65
a-150x150

2 sagat

GARŞY WAGT

2-3-150x150

3500

SYCLE DURMUŞ

3-1-150x150

ZERO

ÜPJÜNÇILIK

Nol <br> Hapalanmak

ZERO

Hapalanma

Janköýer

HUNDREDS

Saýlaw üçin modeller

Batareýa öýjüklerimiz

FT72300 72 wolt elektrik forklift highokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalan zarýad berilýän litiý batareýa paketi.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

CIANTO

Batareýanyň artykmaçlyklary:

Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (<3%)

Has ýokary yzygiderlilik

Uzyn aýlaw ömri

Has çalt zarýad beriş wagty

Şuyi (2)

TUV IEC62619

Şuyi (3)

UL 1642

Şuyi (4)

Japanaponiýada SJQA
Haryt howpsuzlygyny kepillendiriş ulgamy

Şuyi (5)

MSDS + UN38.3

BMS we Gorag zynjyrymyz

FT72300 72 wolt elektrik forklift Dikeldilip bilinýän litiý batareýa paketi akylly BMS tarapyndan gowy goralýar.

- Howpsuzlyk: Akylly batareýany dolandyrmak ulgamymyz (BMS) batareýanyň aşa gyzmaýandygyna, aşa güýçlenmegine ýa-da aşa köp zarýad bermeýändigine göz ýetirýär.Mesele bar bolsa, BMS zyýanyň öňüni almak üçin ulanyja duýduryş berýär.

- Netijelilik: Akylly BMS batareýany has gowy işleýär we az iş wagty bilen uzak dowam edýär.

- Iş wagty: Smart BMS batareýimiziň saglygyny barlaýar we haçan problema bolup biljekdigini çaklap biler.Bu meýilleşdirilmedik iş wagtyndan gaça durmaga kömek edýär.

- Ulanyjy üçin amatly: Akylly BMS-i ulanmak aňsat.Batareýanyň hakyky wagtda nähili işleýändigini görkezýär we has gowy karar bermek üçin bu maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

- Uzakdan gözegçilik: Akylly BMS-i dünýäniň islendik ýerinden barlap bolýar.Batareýanyň işleýşini görüp, sazlamalary üýtgedip, hatda problemalaryň öňüni almak üçin çäre görüp bilersiňiz.

uwnd (2)

BMS köp funksiýa

● Batareýa öýjüklerini goramak

Battery Batareýanyň öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik

Battery Batareýanyň öýjüginiň temperaturasyna gözegçilik etmek

Pack Paketiň naprýa .eniýesine we toguna gözegçilik etmek.

Pack Dolandyryş paketiniň zarýady we çykarylyşy

OC SOC% hasaplamak

Gorag zynjyrlary

Charge Öňünden zarýad bermek funksiýasy batareýalara we elektrik böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Over Artykmaç ýük ýa-da daşarky gysga utgaşma ýüze çykanda, predohranitel eräp biler.

Full Doly ulgam üçin izolýasiýa gözegçilik we kesgitlemek.

● Birnäçe strategiýa, dürli temperatura we SOC (%) laýyklykda batareýanyň zarýadyny we zarýadyny awtomatiki sazlap biler.

uwnd (1)

Batareýa paketimiziň gurluşy

FT72300 72 wolt elektrik forklift Dikeldilip bilinýän litiý batareýa paketi aňsat hyzmat etmek üçin niýetlenendir.

Batareýa moduly

Batareýa moduly

GeePower-iň modul dizaýny, batareýa paketiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrýar, netijede yzygiderliligi we gurnama netijeliligini ýokarlandyrýar.Batareýa paketinde ýokary howpsuzlyk çärelerini üpjün etmek üçin Elektrik Awtoulag howpsuzlygy standartlaryna laýyklykda gurluş we izolýasiýa dizaýny bar.

Batareýa paketi

Batareýa paketi

Batareýa paketimiziň gurluş dizaýny, uzak wagtlap daşamak we işlemek wagtynda batareýanyň gurluş bitewiliginiň üýtgemezligini kepillendirmek üçin elektrik ulagy batareýalaryna meňzeýär.Batareýa we dolandyryş zynjyry, ýokarsynda ýerleşýän kiçijik penjire bilen abatlamak we abatlamak aňsatlygy üçin iki bölege bölünýär.IP65-e çenli gorag derejesine eýe bolup, ony tozan we suw geçirmeýär.

LCD displeý

Forklift litiý batareýa paketindäki LED displeý funksiýasy, ulanyjylara galan batareýanyň ömrüne gözegçilik etmek üçin amatly usuly hödürleýän ajaýyp peýdaly aýratynlykdyr.Bu funksiýa operatorlara naprýatageeniýe derejesi we batareýanyň temperaturasy ýaly möhüm maglumatlary berýär, batareýany haçan zarýad bermelidigi ýa-da çalşyljakdygy barada habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.“LED” displeýi arkaly hakyky wagtda maglumatlara eýe bolmak bilen, forklift operatorlary enjamlarynyň işleýşini optimallaşdyryp, zeper ýetmek ýa-da aşa gyzmak howpuny azaldyp we umumy netijeliligi ýokarlandyryp bilerler.

mm1
abouaon (1)
abouaon (2)
abouaon (3)
abouaon (4)

Uzakdan dolandyryş

Uzakdan dolandyrmak funksiýasynyň goşulmagy bilen, forklift litiý batareýa toplumy zarýad beriş parametrlerini sazlamak we gönüden-göni fiziki täsir etmezden batareýanyň işleýşini gowulandyrmak funksiýasyny hödürleýär.Bu mümkinçilik operatorlara zarýad beriş prosesini gowy sazlamaga mümkinçilik berýär, aşa zarýad bermekden ýa-da zarýad bermekden goramak bilen iň netijeli zarýad beriş sikliniň ulanylmagyny üpjün edýär, şeýlelik bilen batareýanyň ömrüni köpeldýär we energiýa sarp edilişini azaldýar.

baofusind (1)
baofusind (3)
baofusind (2)

Arza

Köpugurly forklift litiý akkumulýator paketi, END-RIDERs, PALLET-TRUCKs, Elektrik Dar Aisle forkliftleri we Counterbalanced forkliftler ýaly dürli forkliftler bilen üznüksiz birleşmek üçin ýörite işlenip düzülendir. agyr wezipelere gezek gelende, deňagramly forkliftler berk güýç çeşmesini talap edýär.FT72300 72 wolt elektrik forklift Dikeldilip bilinýän litiý batareýa paketi bu sebitde ýokary energiýa dykyzlygyny we has uzak işlemegini üpjün edýär.Bu ösen batareýa bilen, “Counterbalanced forklift” operatorlary kyn meseleleri aňsatlyk bilen çözüp bilerler, umumy öndürijiligi ýokarlandyrar we batareýanyň ýygy-ýygydan üýtgemeginiň zerurlygyny azaldar.Netijede, wagt we serişdeleri tygşytlaýar, netijede has netijeli we tygşytly material işlemek prosesi bolýar.

achis (1)

END-RIDER

achis (4)

PALLET-GÖRNÜŞLER

achis (3)

Elektrik dar geçelgesi

achis (2)

Tersine

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň