• TOPP HAKYNDA

FT72280 72v Elektrikli ýük göteriji awtoulag üçin ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy

Gysga düşündiriş:

FT72280 72v Elektrikli ýük göteriji awtoulag üçin ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy, öndürijiligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýan birnäçe ösen aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär.Bu batareýanyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ýygy-ýygydan zarýad bermezden uzak wagtlap yzygiderli kuwwat bermäge mümkinçilik berýän ýokary energiýa dykyzlygydyr.Adaty gurşun-kislotaly batareýalar bilen deňeşdirilende, GeePower LiFePO4 forklift batareýasynyň ömri has uzyn we zarýad beriş wagty has ýokary bolup, ony has netijeli we tygşytly edýär.Öňdebaryjy BMS ulgamy, batareýanyň zarýad beriş we zarýad beriş sikllerini kadalaşdyrmak we aşa zarýad bermegiň we aşa gyzmagyň öňüni almak arkaly ygtybarly we ygtybarly işlemegi üpjün edýär. Mundan başga-da, GeePower LiFePO4 forklift batareýasy dürli görnüşli forkliftler bilen utgaşýar we ony dürli güýç ulanyp bolýar. modeller we markalar.Onuň berk we ygtybarly gurluşygy ammarlar, önümçilik desgalary we logistika amallary ýaly kyn şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.Umuman aýdanyňda, GeePower LiFePO4 forklift batareýasynyň ýokary energiýa dykyzlygy, ömri uzak, zarýad beriş wagty we ygtybarly işlemegi, amallarynyň netijeliligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we umumy hyzmat çykdajylaryny azaltmak isleýän kärhanalar üçin ajaýyp maýa goýumyna öwrülýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Düşündiriş Parametrler Düşündiriş Parametrler
Nominal naprýa .eniýe 76.8 V. Nominal mümkinçilikler 280Ah
Iş güýji 60 ~ 87.6V Energetika 21.5 KWt
Maks yzygiderli akym 140A Iň ýokary akym 280A
Häzirki zarýad bermegi maslahat beriň 140A Zarýad naprýa .eniýesini maslahat beriň 87.6V
Akymyň temperaturasy -20-55 ° C. Temperaturany güýçlendiriň 0-55 ℃
Saklaýyş temperaturasy (1 aý) -20-45 ° C. Saklaýyş temperaturasy (1 ýyl) 0-35 ℃
Ölçegleri (L * W * H)

700 * 630 * 400mm

Agram 215KG
Mysal üçin material Polat Gorag synpy IP65

Batareýa öýjüklerimiz

FT72280 72v highokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalan elektrik göteriji awtoulag üçin ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

CIANTO

Batareýanyň artykmaçlyklary:

Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (<3%)

Has ýokary yzygiderlilik

Uzyn aýlaw ömri

Has çalt zarýad beriş wagty

Şuyi (2)

TUV IEC62619

Şuyi (3)

UL 1642

Şuyi (4)

Japanaponiýada SJQA
Haryt howpsuzlygyny kepillendiriş ulgamy

Şuyi (5)

MSDS + UN38.3

BMS we Gorag zynjyrymyz

FT72280 72v Elektrikli ýük göteriji awtoulag üçin ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy akylly BMS tarapyndan gowy goralýar.

- Howpsuzlyk: Akylly batareýany dolandyrmak ulgamymyz (BMS) batareýanyň aşa gyzmaýandygyna, aşa güýçlenmegine ýa-da aşa köp zarýad bermeýändigine göz ýetirýär.Mesele bar bolsa, BMS zyýanyň öňüni almak üçin ulanyja duýduryş berýär.

- Netijelilik: Akylly BMS batareýany has gowy işleýär we az iş wagty bilen uzak dowam edýär.

- Iş wagty: Smart BMS batareýimiziň saglygyny barlaýar we haçan problema bolup biljekdigini çaklap biler.Bu meýilleşdirilmedik iş wagtyndan gaça durmaga kömek edýär.

- Ulanyjy üçin amatly: Akylly BMS-i ulanmak aňsat.Batareýanyň hakyky wagtda nähili işleýändigini görkezýär we has gowy karar bermek üçin bu maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

- Uzakdan gözegçilik: Akylly BMS-i dünýäniň islendik ýerinden barlap bolýar.Batareýanyň işleýşini görüp, sazlamalary üýtgedip, hatda problemalaryň öňüni almak üçin çäre görüp bilersiňiz.

uwnd (2)

BMS köp funksiýa

● Batareýa öýjüklerini goramak

Battery Batareýanyň öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik

Battery Batareýanyň öýjüginiň temperaturasyna gözegçilik etmek

Pack Paketiň naprýa .eniýesine we toguna gözegçilik etmek.

Pack Dolandyryş paketiniň zarýady we çykarylyşy

OC SOC% hasaplamak

Gorag zynjyrlary

Charge Öňünden zarýad bermek funksiýasy batareýalara we elektrik böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Over Artykmaç ýük ýa-da daşarky gysga utgaşma ýüze çykanda, predohranitel eräp biler.

Full Doly ulgam üçin izolýasiýa gözegçilik we kesgitlemek.

● Birnäçe strategiýa, dürli temperatura we SOC (%) laýyklykda batareýanyň zarýadyny we zarýadyny awtomatiki sazlap biler.

uwnd (1)

Batareýa paketimiziň gurluşy

FT72280 72v Elektrikli ýük göteriji awtoulag üçin ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy aňsat hyzmat etmek üçin niýetlenendir.

Batareýa moduly

Batareýa moduly

GeePower-iň modul dizaýny, batareýa paketiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrýar, netijede yzygiderliligi we gurnama netijeliligini ýokarlandyrýar.Batareýa paketinde ýokary howpsuzlyk çärelerini üpjün etmek üçin Elektrik Awtoulag howpsuzlygy standartlaryna laýyklykda gurluş we izolýasiýa dizaýny bar.

Batareýa paketi

Batareýa paketi

Batareýa paketimiziň gurluş dizaýny, uzak wagtlap daşamak we işlemek wagtynda batareýanyň gurluş bitewiliginiň üýtgemezligini kepillendirmek üçin elektrik ulagy batareýalaryna meňzeýär.Batareýa we dolandyryş zynjyry, ýokarsynda ýerleşýän kiçijik penjire bilen abatlamak we abatlamak aňsatlygy üçin iki bölege bölünýär.IP65-e çenli gorag derejesine eýe bolup, ony tozan we suw geçirmeýär.

LCD displeý

Forklift litiý batareýa paketindäki LED displeý funksiýasy, ulanyjylara galan batareýanyň ömrüne gözegçilik etmek üçin amatly usuly hödürleýän ajaýyp peýdaly aýratynlykdyr.Bu funksiýa operatorlara naprýatageeniýe derejesi we batareýanyň temperaturasy ýaly möhüm maglumatlary berýär, batareýany haçan zarýad bermelidigi ýa-da çalşyljakdygy barada habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.“LED” displeýi arkaly hakyky wagtda maglumatlara eýe bolmak bilen, forklift operatorlary enjamlarynyň işleýşini optimallaşdyryp, zeper ýetmek ýa-da aşa gyzmak howpuny azaldyp we umumy netijeliligi ýokarlandyryp bilerler.

mm1
abouaon (1)
abouaon (2)
abouaon (3)
abouaon (4)

Uzakdan dolandyryş

Forklift litiý batareýa toplumy, dürli forklift programmalarynyň dürli güýç talaplaryny kanagatlandyrmak üçin içgin işlenip düzülen iň soňky çözgütdir.END-RIDERs, PALLET-TRUCKs, Elektrik dar geçelgesi we Counterbalanced forklifts ýaly köp görnüşli forklift görnüşleri üçin iň amatly öndürijiligi we netijeliligi üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir. Öňdebaryjy tehnologiýa we berk gurluşyk, FT72280 72v Ultra inçe zarýad berilýän litiý batareýasy elektrik forklift üçin END-RIDER we PALLET-TRUCK-laryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülendir.Energyokary energiýa dykyzlygy, çalt zarýad bermek mümkinçilikleri we uzaldylan iş wagty bilen bu batareýa paketi operatorlara zarýad bermek üçin iş wagty azaltmak bilen iň ýokary öndürijilige ýetmäge mümkinçilik berýär.

baofusind (1)
baofusind (3)
baofusind (2)

Arza

GeePower-de, END-RIDER, PALLET-TRUCKS, Elektrik dar geçelgesi we Counterbalanced forklift ýaly dürli modelleri işletmek üçin döredilen elektrik forkliftler üçin köpugurly litiý ion batareýa paketini hödürlemek bilen buýsanýarys.Batareýa toplumy, ýokary hilli materiallar we ýokary öndürijilik bilen işlemek we ygtybarly işlemek üçin ygtybarly güýç çeşmesini üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar we ösen tehnologiýa bilen ýasalýar.GeePower-iň batareýa toplumy bilen, dürli gurşawyň talaplaryny kanagatlandyryp, ýygy-ýygydan bökdençliklerden we iş wagtyndan gaça durup bilersiňiz.

achis (1)

END-RIDER

achis (4)

PALLET-GÖRNÜŞLER

achis (3)

Elektrik dar geçelgesi

achis (2)

Tersine

Batareýalar üçin forklift markalary

“GeePower” dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýan önümleriň giň toplumyna eýedir.Köp ýyllyk tejribämiz bilen, forkliftleriňize laýyk gelýän elmydama bolmagyny üpjün edip, ýüzlerçe dürli önüm öndürdik.GeePower saýlaň, biz size iň oňat çözgüt hödürläris.

hyzmatdaş (1)
hyzmatdaş (4)
hyzmatdaş (2)
hyzmatdaş (3)
hyzmatdaş (6)
hyzmatdaş (5)
hyzmatdaş (8)
hyzmatdaş (7)
hyzmatdaş (11)
hyzmatdaş (10)
hyzmatdaş (14)
hyzmatdaş (12)
hyzmatdaş (13)
hyzmatdaş (15)
hyzmatdaş (16)
hyzmatdaş (17)
hyzmatdaş (19)
hyzmatdaş (18)

Işiňizi indiki derejä çykarmak isleýän bolsaňyz, toparymyz bilen maslahatlaşmagy meýilleşdirmegiňizi tüýs ýürekden çagyrýarys.Duşuşygymyzda, iş zerurlyklaryňyz barada has köp zat öwrenmäge we önümlerimiz we hyzmatlarymyz bilen sizi nädip has gowy goldap biljekdigimizi öwrenmäge mümkinçilik alarys.

Hyzmatdaşyňyz hökmünde biziň maksadymyz, iş maksatlaryňyza ýetmäge kömek etmekdir.Şonuň üçin indi garaşmaň - maslahatyňyzy düzmek we üstünlik ýoluna başlamak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň