• TOPP HAKYNDA

FT72350 Çuň aýlaw 3 tigirli forklift litiý ion batareýa öndürijileri

Gysga düşündiriş:

FT72350 Çuň aýlawly 3 tigirli forklift litiý ion batareýasynyň öndürijileri täsirli aýlaw ömrüni, ygtybarly güýji we ajaýyp howpsuzlyk öndürijiligini üpjün edip, forklift awtoulaglarynda ulanmak üçin ýörite döredildi.Kuwwatlylygy 350ah we naprýatageeniýe 76,8v bolan bu ýokary hilli batareýa, ähli forklift amallaryňyz üçin güýçli kuwwat berýär. Biziň täzeçillik LiFePO4 tehnologiýamyzyň ömri uzak, bu bolsa güýjüni ýokarlandyrmak isleýän kärhanalar üçin tygşytly saýlawdyr. çözgütleri.Bu, adatça yzygiderli çalşylmagyny we tehniki hyzmatyny talap edýän adaty gurşun-kislotaly batareýalar üçin iň oňat çalyşma edýär. Batareýamyzy aýratynlaşdyrýan zat, täsirli howpsuzlyk öndürijiligi.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Batareýa, aşa zarýad bermekden, aşa gyzmakdan, aşa köp zarýad bermekden we gysga utgaşmalardan goraýan çylşyrymly Batareýa Dolandyryş Ulgamy (BMS) bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu durnukly we ygtybarly işlemegi we uzak möhletli işlemegi üpjün edýär. Mundan başga-da, LiFePO4 batareýamyz, ony gurmaga we goldamaga, ömrüni uzaltmaga we amaly howpsuzlygy we netijeliligini has-da ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin hünärmen tehniki goldawy bilen gelýär. Ösen GeePower LiFePO4-iň artykmaçlyklaryny başdan geçiriň. Adaty gurşun-kislotaly forklift batareýalaryna garanyňda has ygtybarly, has täsirli we ygtybarly batareýa.Bu öňdebaryjy forklift batareýa çözgüdi bilen işiňiziň oýundan öňde durýandygyna göz ýetiriň.

Düşündiriş Parametrler Düşündiriş Parametrler
Nominal naprýa .eniýe 76.8V Nominal mümkinçilikler 350Ah
Iş güýji 60 ~ 87.6V Energetika 26.88KWH
Maks yzygiderli akym 175A Iň ýokary akym 350A
Häzirki zarýad bermegi maslahat beriň 175A Zarýad naprýa .eniýesini maslahat beriň 87.6V
Akymyň temperaturasy -20-55 ° C. Temperaturany güýçlendiriň 0-55 ℃
Saklaýyş temperaturasy (1 aý) -20-45 ° C. Saklaýyş temperaturasy (1 ýyl) 0-35 ℃
Ölçegleri (L * W * H)

800 * 630 * 400mm

/ 670 * 440 * 625mm

Agram 250 / 265KG
Mysal üçin material Polat Gorag synpy IP65
a-150x150

2 sagat

GARŞY WAGT

2-3-150x150

3500

SYCLE DURMUŞ

3-1-150x150

ZERO

ÜPJÜNÇILIK

Nol <br> Hapalanmak

ZERO

Hapalanma

Janköýer

HUNDREDS

Saýlaw üçin modeller

Batareýa öýjüklerimiz

FT72350 qualityokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalan çuň tigir 3 tigirli forklift litiý ion batareýa öndürijileri.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

CIANTO

Batareýanyň artykmaçlyklary:

Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (<3%)

Has ýokary yzygiderlilik

Uzyn aýlaw ömri

Has çalt zarýad beriş wagty

Şuyi (2)

TUV IEC62619

Şuyi (3)

UL 1642

Şuyi (4)

Japanaponiýada SJQA
Haryt howpsuzlygyny kepillendiriş ulgamy

Şuyi (5)

MSDS + UN38.3

BMS we Gorag zynjyrymyz

FT72350 Çuň aýlaw 3 tigirli forklift litiý ion batareýasynyň öndürijileri akylly BMS tarapyndan gowy goralýar.

- Howpsuzlyk: Akylly batareýany dolandyrmak ulgamymyz (BMS) batareýanyň aşa gyzmaýandygyna, aşa güýçlenmegine ýa-da aşa köp zarýad bermeýändigine göz ýetirýär.Mesele bar bolsa, BMS zyýanyň öňüni almak üçin ulanyja duýduryş berýär.

- Netijelilik: Akylly BMS batareýany has gowy işleýär we az iş wagty bilen uzak dowam edýär.

- Iş wagty: Smart BMS batareýimiziň saglygyny barlaýar we haçan problema bolup biljekdigini çaklap biler.Bu meýilleşdirilmedik iş wagtyndan gaça durmaga kömek edýär.

- Ulanyjy üçin amatly: Akylly BMS-i ulanmak aňsat.Batareýanyň hakyky wagtda nähili işleýändigini görkezýär we has gowy karar bermek üçin bu maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

- Uzakdan gözegçilik: Akylly BMS-i dünýäniň islendik ýerinden barlap bolýar.Batareýanyň işleýşini görüp, sazlamalary üýtgedip, hatda problemalaryň öňüni almak üçin çäre görüp bilersiňiz.

uwnd (2)

BMS köp funksiýa

● Batareýa öýjüklerini goramak

Battery Batareýanyň öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik

Battery Batareýanyň öýjüginiň temperaturasyna gözegçilik etmek

Pack Paketiň naprýa .eniýesine we toguna gözegçilik etmek.

Pack Dolandyryş paketiniň zarýady we çykarylyşy

OC SOC% hasaplamak

Gorag zynjyrlary

Charge Öňünden zarýad bermek funksiýasy batareýalara we elektrik böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Over Artykmaç ýük ýa-da daşarky gysga utgaşma ýüze çykanda, predohranitel eräp biler.

Full Doly ulgam üçin izolýasiýa gözegçilik we kesgitlemek.

● Birnäçe strategiýa, dürli temperatura we SOC (%) laýyklykda batareýanyň zarýadyny we zarýadyny awtomatiki sazlap biler.

uwnd (1)

Batareýa paketimiziň gurluşy

FT72350 Çuň aýlaw 3 tigirli forklift litiý ion batareýa öndürijileriaňsat hyzmat etmek üçin niýetlenendir.

Batareýa moduly

Batareýa moduly

GeePower-iň modul dizaýny, batareýa paketiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrýar, netijede yzygiderliligi we gurnama netijeliligini ýokarlandyrýar.Batareýa paketinde ýokary howpsuzlyk çärelerini üpjün etmek üçin Elektrik Awtoulag howpsuzlygy standartlaryna laýyklykda gurluş we izolýasiýa dizaýny bar.

Batareýa paketi

Batareýa paketi

Batareýa paketimiziň gurluş dizaýny, uzak wagtlap daşamak we işlemek wagtynda batareýanyň gurluş bitewiliginiň üýtgemezligini kepillendirmek üçin elektrik ulagy batareýalaryna meňzeýär.Batareýa we dolandyryş zynjyry, ýokarsynda ýerleşýän kiçijik penjire bilen abatlamak we abatlamak aňsatlygy üçin iki bölege bölünýär.IP65-e çenli gorag derejesine eýe bolup, ony tozan we suw geçirmeýär.

LCD displeý

“LED” displeý funksiýasynyň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, batareýanyň ýagdaýy barada hakyky wagtda täzelenmeleri üpjün etmek ukybydyr.Bu, operatorlaryň indi çaklamalara ýa-da batareýany günüň dowamynda el bilen barlamaly däldigini aňladýar.Muňa derek, batareýanyň naprýa .eniýe derejesi we temperaturasy barada takyk we iň täze maglumatlary görkezýän LED displeýine aňsatlyk bilen ýüz tutup bilerler.Bu aýratynlyk diňe wagt we güýji tygşytlamak bilen çäklenmän, howpsuzlygy ep-esli ýokarlandyrýar.Operatorlar batareýanyň ýagdaýy barada habarly bolmak bilen, güýçlendirilen ýa-da gyzdyrylan batareýa sebäpli ýüze çykýan betbagtçylykly hadysalaryň ýa-da meseleleriň öňüni alyp bilerler.

mm1
abouaon (1)
abouaon (2)
abouaon (3)
abouaon (4)

Uzakdan dolandyryş

Forklift litiý batareýa paketiniň uzakdan dolandyrmak funksiýasy operasiýa toparlaryna batareýanyň logistikasyny bökdençsiz utgaşdyrmak, iş akymlaryny tertipleşdirmek we iş wagty azaltmak üçin mümkinçilik berýär.Batareýanyň ýagdaýyna uzakdan gözegçilik etmek we dolandyrmak arkaly operatorlar zarýad beriş ýa-da batareýa çalşygyny netijeli tertipläp, forklift amallary üçin üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edip bilerler.Batareýa amallaryna bu güýçlendirilen gözegçilik kompaniýalara öndürijiligi optimizirlemäge we amatly amallary dowam etdirmäge mümkinçilik berýär, netijede umumy iş netijeliligini we çykdajy netijeliligini ýokarlandyrýar.

baofusind (1)
baofusind (3)
baofusind (2)

Arza

FT72350 Çuň aýlawly 3 tigirli elektrik forklift litiý ion akkumulýator öndürijileri, END-RIDER forkliftleri üçin iň oňat güýç çözgüdi bolup, üznüksiz işlemek üçin ygtybarly energiýa saklamagy we berk ýerlerde hereket etmegi güýçlendirýär. PALLET-TRUCKS täsirli forklift litiý batareýa toplumy bilen üpjün edilendir. uzaldylan iş wagty we öndürijilik derejesini ýokarlandyrmak we material işlemek boýunça iş wagty azaltmak üçin çalt zarýad bermek mümkinçilikleri. Elektrik dar geçelgesi forkliftleri çäklendirilen ýerlerde optimal öndürijilik üçin ösen forklift litiý batareýa paketine bil baglaýar, ýokary energiýa dykyzlygy we uzaldylan wagtynda rahat we täsirli nawigasiýa mümkinçilik berýär. Iş wagty. Tersine deňagramly forkliftler çydamly forklift litiý batareýa toplumy bilen üpjün edilendir, agyr götermek we götermek amallary üçin ygtybarly güýç üpjün edýär, uzak möhletli işlemegi üpjün edýär we talap edilýän şertlerde öndürijiligi ýokarlandyrýar.

achis (1)

END-RIDER

achis (4)

PALLET-GÖRNÜŞLER

achis (3)

Elektrik dar geçelgesi

achis (2)

Tersine

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň