• TOPP HAKYNDA

FT361120 Senagat üçin ýokary kuwwatly forklift batareýasy

Gysga düşündiriş:

GeePower-iň LiFePO4 forklift batareýalary, material işleýän enjamlary işletmek meselesinde adaty gurşun-kislotaly batareýalara ajaýyp alternatiwa hödürleýär.Senagat üçin FT361120 capacityokary kuwwatly forklift batareýasy we 38.4V naprýa .eniýe bilen GeePower batareýasy enjamlaryňyzyň kadaly işlemegi üçin ygtybarly, durnukly we ýeterlik güýç berýär.Uly kuwwatyndan başga-da, LiFePO4 batareýasy LCD ekrany we awtoulag zarýad beriji porty ýaly goşmaça aýratynlyklara eýe bolup, operatorlar üçin amatly we ulanyjy üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

GeePower-iň LiFePO4 batareýasynyň iň möhüm artykmaçlyklaryndan biri, ömrüniň has uzyn bolmagy we adaty gurşun-kislotaly batareýadan üç esse uzak dowam edip, iş wagty azaldýar we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaýar.LiFePO4 batareýasynyň hem çalt zarýad beriş wagty bar we çalt öwrüm wagtlaryna we üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, batareýanyň RS485 / CAN aragatnaşyk mümkinçilikleri dürli gözegçilik we gözegçilik ulgamlary bilen birleşmegi aňsatlaşdyrýar, amaly netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrýar.GeePower-iň LiFePO4 forklift batareýalaryna maýa goýmak, iň köp iş wagtyny gazanmak we iş çykdajylaryny azaltmak bilen bir hatarda has ekologiýa taýdan amatly gözleg usulyny ulanýan kärhanalar üçin akylly saýlawdyr.

Düşündiriş Parametrler Düşündiriş Parametrler
Nominal naprýa .eniýe 38.4V Nominal mümkinçilikler 1120Ah
Iş güýji 32.4 ~ 43.8V Energetika 43.01KWH
Maks yzygiderli akym 350A Iň ýokary akym 600A
Häzirki zarýad bermegi maslahat beriň 350A Zarýad naprýa .eniýesini maslahat beriň 43.8V
Akymyň temperaturasy -20-55 ° C. Temperaturany güýçlendiriň 0-55 ℃
Saklaýyş temperaturasy (1 aý) -20-45 ° C. Saklaýyş temperaturasy (1 ýyl) 0-35 ℃
Ölçegleri (L * W * H) 1000 * 850 * 400 mm Agram 375KG
Mysal üçin material Polat Gorag synpy IP65
a-150x150

2 sagat

GARŞY WAGT

2-3-150x150

3500

SYCLE DURMUŞ

3-1-150x150

ZERO

ÜPJÜNÇILIK

Nol <br> Hapalanmak

ZERO

Hapalanma

Janköýer

HUNDREDS

Saýlaw üçin modeller

Batareýa öýjüklerimiz

FT361120 Senagat üçin ýokary kuwwatly forklift batareýasy ýokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalýar.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

CIANTO

Batareýanyň artykmaçlyklary:

Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (<3%)

Has ýokary yzygiderlilik

Uzyn aýlaw ömri

Has çalt zarýad beriş wagty

Şuyi (2)

TUV IEC62619

Şuyi (3)

UL 1642

Şuyi (4)

Japanaponiýada SJQA
Haryt howpsuzlygyny kepillendiriş ulgamy

Şuyi (5)

MSDS + UN38.3

BMS we Gorag zynjyrymyz

FT361120 Senagat üçin ýokary kuwwatly forklift batareýasy akylly BMS tarapyndan gowy goralýar.

- Howpsuzlyk: Akylly batareýany dolandyrmak ulgamymyz (BMS) batareýanyň aşa gyzmaýandygyna, aşa güýçlenmegine ýa-da aşa köp zarýad bermeýändigine göz ýetirýär.Mesele bar bolsa, BMS zyýanyň öňüni almak üçin ulanyja duýduryş berýär.

- Netijelilik: Akylly BMS batareýany has gowy işleýär we az iş wagty bilen uzak dowam edýär.

- Iş wagty: Smart BMS batareýimiziň saglygyny barlaýar we haçan problema bolup biljekdigini çaklap biler.Bu meýilleşdirilmedik iş wagtyndan gaça durmaga kömek edýär.

- Ulanyjy üçin amatly: Akylly BMS-i ulanmak aňsat.Batareýanyň hakyky wagtda nähili işleýändigini görkezýär we has gowy karar bermek üçin bu maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

- Uzakdan gözegçilik: Akylly BMS-i dünýäniň islendik ýerinden barlap bolýar.Batareýanyň işleýşini görüp, sazlamalary üýtgedip, hatda problemalaryň öňüni almak üçin çäre görüp bilersiňiz.

uwnd (2)

BMS köp funksiýa

● Batareýa öýjüklerini goramak

Battery Batareýanyň öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik

Battery Batareýanyň öýjüginiň temperaturasyna gözegçilik etmek

Pack Paketiň naprýa .eniýesine we toguna gözegçilik etmek.

Pack Dolandyryş paketiniň zarýady we çykarylyşy

OC SOC% hasaplamak

Gorag zynjyrlary

Charge Öňünden zarýad bermek funksiýasy batareýalara we elektrik böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Over Artykmaç ýük ýa-da daşarky gysga utgaşma ýüze çykanda, predohranitel eräp biler.

Full Doly ulgam üçin izolýasiýa gözegçilik we kesgitlemek.

● Birnäçe strategiýa, dürli temperatura we SOC (%) laýyklykda batareýanyň zarýadyny we zarýadyny awtomatiki sazlap biler.

uwnd (1)

Batareýa paketimiziň gurluşy

FT361120 Senagat üçin ýokary kuwwatly forklift batareýasy aňsat hyzmat etmek üçin niýetlenendir.

Batareýa moduly

Batareýa moduly

GeePower-iň modul dizaýny, batareýa paketiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrýar, netijede yzygiderliligi we gurnama netijeliligini ýokarlandyrýar.Batareýa paketinde ýokary howpsuzlyk çärelerini üpjün etmek üçin Elektrik Awtoulag howpsuzlygy standartlaryna laýyklykda gurluş we izolýasiýa dizaýny bar.

Batareýa paketi

Batareýa paketi

Batareýa paketimiziň gurluş dizaýny, uzak wagtlap daşamak we işlemek wagtynda batareýanyň gurluş bitewiliginiň üýtgemezligini kepillendirmek üçin elektrik ulagy batareýalaryna meňzeýär.Batareýa we dolandyryş zynjyry, ýokarsynda ýerleşýän kiçijik penjire bilen abatlamak we abatlamak aňsatlygy üçin iki bölege bölünýär.IP65-e çenli gorag derejesine eýe bolup, ony tozan we suw geçirmeýär.

LCD displeý

Öňdebaryjy GeePower FT361120 litiý-ion batareýasy bilen tanyşdyrmak, Hytaýyň elektrik forklift pudagynyň keşbini üýtgedýän oýun üýtgeýän güýç çözgüdi.Ösüp barýan bazaryň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen bu rewolýusiýa batareýa toplumy, operatorlaryň toplumlaýyn LCD displeýi arkaly maşynlary dolandyrmagyny kesgitleýär.Batareýanyň ulanylyşyny bökdençsiz optimizirläň we zarýad ýagdaýy, kuwwat, tok, iş wagty we kadadan çykmalar ýaly möhüm maglumatlary aňsatlyk bilen gözegçilik edip, deňsiz-taýsyz netijeliligi açyň.Möhüm maglumata girmek, goşmaça amatlylyk bilen üznüksiz nawigasiýa üçin döredilen içgin ulanyjy interfeýsimiziň kömegi bilen şemaldyr.Deňi-taýy bolmadyk çylşyrymlylyga we şaý-seplere çümmäge taýynlaň, GeePower-iň öňdebaryjy litiý-ion batareýa paketi elektrik forklift tejribäňizi bökdençsiz güýçlendirýär, öndürijiligi üýtgedýär we real wagt gözegçiligini aňsatlyk bilen üpjün edýär.

mm1
abouaon (1)
abouaon (2)
abouaon (3)
abouaon (4)

Uzakdan dolandyryş

GeePower-iň häzirki zaman batareýa paketi tarapyndan hödürlenýän deňsiz-taýsyz amatlylygy we ýokary netijeliligi başdan geçiriň.Şahsy kompýuteriňizde ýa-da ykjam enjamyňyzda eliňiziň ujunda hakyky wagtda işleýän maglumatlara aňsat girip boljak dünýä giriň.Döwrebap zarýad (SOC), naprýa .eniýe, tok we iş wagty ýaly möhüm maglumatlary çalt almak üçin batareýa gabynda ulanyjy üçin amatly ştrih koduny aňsatlyk bilen gözden geçiriň.Ösüşlerden habardar bolmak bilen, bolup biljek bozulmalary ýa-da düzgün bozmalary çalt kesgitlemek üçin bu ýokary mümkinçilikden peýdalanyň.Çylşyrymly gözegçilik ulgamlary bilen hoşlaşyň we batareýanyň işleýşini yzygiderli yzarlamagy we maglumatlary aňsat gözlemegi kepillendirýän ulanyjy merkezi interfeýsini kabul ediň.GeePower-iň deňsiz-taýsyz ýönekeýligi, ulanyjylara dostlugy we ýokary güýç netijeliligi bilen batareýanyň öndürijiligini gözegçilikde saklaň.

baofusind (1)
baofusind (3)
baofusind (2)

Arza

GeePower Lithium-Ion batareýa toplumy bilen tanyşdyrmak, köp sanly elektrik forklift modellerini netijeli kuwwatlandyrýan ösen in engineeringenerçiligiň ajaýyplygy.Düzülip bilinýän batareýa paketlerimiz, dürli hereketlendiriji görnüşleriň özboluşly energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülendir, şol sanda ahyrky hereketlendiriji forkliftler, palet ýük awtoulaglary, elektrik dar geçelge forkliftleri we deňagramly forkliftler.Takyk ussatlyga we iň ýokary derejeli komponentlere üýtgewsiz yhlas bilen, deňsiz-taýsyz çydamlylygy we deňsiz-taýsyz öndürijiligi kepillendirýäris.ÜP-leriňiziň ähli mümkinçiliklerini açyň we kemsiz işlemekden we has ýokary netijelilikden lezzet alyň.Frequygy-ýygydan şowsuzlyklar, gaty arzan iş wagty we soňraky hyzmat kesilmegi bilen hoşlaşyň.Ygtybarly çözgütlerimiz, forkliftiňizden iň ýokary öndürijiligi üpjün edip, islendik iş gurşawyna bökdençsiz birleşdirmek üçin seresaplylyk bilen düzülendir.Senagat üçin ýokary kuwwatly forklift batareýamyzyň hödürleýän zatlaryndan peýdalanyň we üznüksiz güýjüň üýtgewsiz kepilligini başdan geçiriň.Önümçilik baradaky ähli aladalary aýyryň we amaly talaplaryňyza ynamly geçiň.Forklift tejribäňizi täzeden kesgitlemek we adatdan daşary öndürijilik derejesini açmak üçin GeePower-e ynanyň.

achis (1)

END-RIDER

achis (4)

PALLET-GÖRNÜŞLER

achis (3)

Elektrik dar geçelgesi

achis (2)

Tersine

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň