• TOPP HAKYNDA

FT24175 forklift gurşun kislotasynyň batareýasyny çalyşmak

Gysga düşündiriş:

FT24175 forklift gurşun kislotasynyň batareýasyny çalyşmak, GeePower LiFePO4 batareýasy, 25.6V175AH kuwwatlylygy bilen köp sanly önümçilik goşundylary üçin ygtybarly we ygtybarly elektrik üpjünçiligidir.Uzaldylan sikl ömri we ýokary kuwwatly çykyş adaty gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende ajaýyp öndürijiligi we gymmaty hödürleýär.Batareýanyň ösen batareýany dolandyryş ulgamy (BMS) tehnologiýasy, näsazlyklary, aşa köp zarýad bermegi we aşa gyzmagy, howpsuzlygy we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin birnäçe derejeli goragy üpjün edýär.Gaty şertlerde işlemek üçin döredilen GeePower LiFePO4 batareýasy aşa temperatura, çyglylyga we zarba we titremä sezewar bolup biler, bu bolsa logistika, ammar we önümçilik ýaly pudaklary talap etmek üçin ideal güýç çözgüdi bolup biler.Ykjam ululygy we aňsat gurnama we tehniki hyzmat prosesi, batareýanyň ýygy-ýygydan üýtgemegini talap edýän programmalar üçin meşhur saýlama bolýar.Umuman aýdanyňda, GeePower LiFePO4 batareýasynyň berkligi, netijeliligi we aňsat işlemegi, amallaryny we öndürijiligini optimizirlemek isleýän kärhanalar üçin ajaýyp maýa goýumyna öwrülýär, töwekgelçilikleri azaltmak we dürli önümçilik şertlerinde iş wagty azaltmak üçin innowasiýa tehnologiýasynyň güýjüni ulanmaga mümkinçilik berýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Düşündiriş Parametrler Düşündiriş Parametrler
Nominal naprýa .eniýe 25.6V Nominal mümkinçilikler 175Ah
Iş güýji 21.6 ~ 29.2V Energetika 4.48 KWt
Maks yzygiderli akym 80A Iň ýokary akym 175A
Häzirki zarýad bermegi maslahat beriň 80A Zarýad naprýa .eniýesini maslahat beriň 29.2V
Akymyň temperaturasy -20-55 ° C. Temperaturany güýçlendiriň 0-55 ℃
Saklaýyş temperaturasy (1 aý) -20-45 ° C. Saklaýyş temperaturasy (1 ýyl) 0-35 ℃
Ölçegleri (L * W * H) 400 * 250 * 400mm Agram 60KG
Mysal üçin material Polat Gorag synpy IP65
a-150x150

2 sagat

GARŞY WAGT

2-3-150x150

3500

SYCLE DURMUŞ

3-1-150x150

ZERO

ÜPJÜNÇILIK

Nol <br> Hapalanmak

ZERO

Hapalanma

Janköýer

HUNDREDS

Saýlaw üçin modeller

Batareýa öýjüklerimiz

FT24175 forklift gurşun kislotasynyň batareýasyny çalyşmak, ýokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalan 25,6V175A.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

CIANTO

Batareýanyň artykmaçlyklary:

Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (<3%)

Has ýokary yzygiderlilik

Uzyn aýlaw ömri

Has çalt zarýad beriş wagty

Şuyi (2)

TUV IEC62619

Şuyi (3)

UL 1642

Şuyi (4)

Japanaponiýada SJQA
Haryt howpsuzlygyny kepillendiriş ulgamy

Şuyi (5)

MSDS + UN38.3

BMS we Gorag zynjyrymyz

FT24175 25.6V175A forklift gurşun kislotasynyň batareýasyny çalyşmak akylly BMS tarapyndan gowy goralýar.

- Howpsuzlyk: Akylly batareýany dolandyrmak ulgamymyz (BMS) batareýanyň aşa gyzmaýandygyna, aşa güýçlenmegine ýa-da aşa köp zarýad bermeýändigine göz ýetirýär.Mesele bar bolsa, BMS zyýanyň öňüni almak üçin ulanyja duýduryş berýär.

- Netijelilik: Akylly BMS batareýany has gowy işleýär we az iş wagty bilen uzak dowam edýär.

- Iş wagty: Smart BMS batareýimiziň saglygyny barlaýar we haçan problema bolup biljekdigini çaklap biler.Bu meýilleşdirilmedik iş wagtyndan gaça durmaga kömek edýär.

- Ulanyjy üçin amatly: Akylly BMS-i ulanmak aňsat.Batareýanyň hakyky wagtda nähili işleýändigini görkezýär we has gowy karar bermek üçin bu maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

- Uzakdan gözegçilik: Akylly BMS-i dünýäniň islendik ýerinden barlap bolýar.Batareýanyň işleýşini görüp, sazlamalary üýtgedip, hatda problemalaryň öňüni almak üçin çäre görüp bilersiňiz.

uwnd (2)

BMS köp funksiýa

● Batareýa öýjüklerini goramak

Battery Batareýanyň öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik

Battery Batareýanyň öýjüginiň temperaturasyna gözegçilik etmek

Pack Paketiň naprýa .eniýesine we toguna gözegçilik etmek.

Pack Dolandyryş paketiniň zarýady we çykarylyşy

OC SOC% hasaplamak

Gorag zynjyrlary

Charge Öňünden zarýad bermek funksiýasy batareýalara we elektrik böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Over Artykmaç ýük ýa-da daşarky gysga utgaşma ýüze çykanda, predohranitel eräp biler.

Full Doly ulgam üçin izolýasiýa gözegçilik we kesgitlemek.

● Birnäçe strategiýa, dürli temperatura we SOC (%) laýyklykda batareýanyň zarýadyny we zarýadyny awtomatiki sazlap biler.

uwnd (1)

Arza

GeePower-de ýörite elektrik forkliftleri üçin döredilen köpugurly litiý-ion batareýa paketimizi hödürlemek bilen buýsanýarys.Batareýa paketimiz, END-RIDER, PALLET-TRUCKS, Elektrik dar geçelgesi we Counterbalanced forklift ýaly köp görnüşli forklift modellerini işletmek üçin işlenip düzülendir.Çydamlylygy we amatly öndürijiligi üpjün edip, ýokary derejeli materiallary we ösen tehnologiýany ulanmak bilen çylşyrymly ýasalýar.GeePower-iň tygşytly litiý batareýasynyň forklift opsiýalary bilen, ýygy-ýygydan bökdençlikler we gaty arzan iş wagty bilen hoşlaşyp bilersiňiz.Batareýa paketlerimiz, dürli gurşawyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gurlup, netijeli we bökdençsiz işlemek üçin ygtybarly güýç çeşmesini üpjün edýär.

achis (1)

END-RIDER

achis (4)

PALLET-GÖRNÜŞLER

achis (3)

Elektrik dar geçelgesi

achis (2)

Tersine

Batareýalar üçin forklift markalary

“GeePower” dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýan önümleriň giň toplumyna eýedir.Köp ýyllyk tejribämiz bilen, forkliftleriňize laýyk gelýän elmydama bolmagyny üpjün edip, ýüzlerçe dürli önüm öndürdik.GeePower saýlaň, biz size iň oňat çözgüt hödürläris.

hyzmatdaş (1)
hyzmatdaş (4)
hyzmatdaş (2)
hyzmatdaş (3)
hyzmatdaş (6)
hyzmatdaş (5)
hyzmatdaş (8)
hyzmatdaş (7)
hyzmatdaş (11)
hyzmatdaş (10)
hyzmatdaş (14)
hyzmatdaş (12)
hyzmatdaş (13)
hyzmatdaş (15)
hyzmatdaş (16)
hyzmatdaş (17)
hyzmatdaş (19)
hyzmatdaş (18)
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň