• TOPP HAKYNDA

FT24700 ýokary kuwwatly forklift 24v litiý batareýa

Gysga düşündiriş:

25.6V700AH forklift litiý akkumulýator paketi uzak möhletde işini gowulaşdyrmak isleýän kärhanalar üçin ajaýyp maýa goýumdyr.Bu batareýa paketi, önümçilik desgalarynyň, ammarlaryň we paýlaýyş merkezleriniň talaplaryna laýyk gelýän durnukly we yzygiderli öndürijiligi üpjün edip, daşky gurşawyň berk şertlerine çydamlydyr.Bu batareýa paketini ulanmak bilen kärhanalar enjamlaryny has köp ulanyp bilerler, üznüksiz iş prosesini saklap bilerler we gymmat iş wagty azaldyp bilerler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Düşündiriş Parametrler Düşündiriş Parametrler
Nominal naprýa .eniýe 25.6V Nominal mümkinçilikler 700Ah
Iş güýji 21.6 ~ 29.2V Energetika 17.92KWH
Maks yzygiderli akym 350A Iň ýokary akym 600A
Häzirki zarýad bermegi maslahat beriň 350A Zarýad naprýa .eniýesini maslahat beriň 29.2V
Akymyň temperaturasy -20-55 ° C. Temperaturany güýçlendiriň 0-55 ℃
Saklaýyş temperaturasy (1 aý) -20-45 ° C. Saklaýyş temperaturasy (1 ýyl) 0-35 ℃
Ölçegleri (L * W * H) 800 * 440 * 400mm Agram 160KG
Mysal üçin material Polat Gorag synpy IP65

Iň ýokary öndürijilik, uzak ömür we öňdebaryjy howpsuzlyk aýratynlyklary bilen bu batareýa toplumy, iş netijeliligini we üznüksiz ösüşi üpjün edýän tygşytly çözgütleri üpjün edýär.Sözümiň ahyrynda, 25.6V700AH forklift litiý batareýa toplumy, amallaryny optimizirlemegi maksat edinýän kärhanalar üçin ajaýyp saýlawdyr.

a-150x150

2 sagat

GARŞY WAGT

2-3-150x150

3500

SYCLE DURMUŞ

3-1-150x150

ZERO

ÜPJÜNÇILIK

Nol <br> Hapalanmak

ZERO

Hapalanma

Janköýer

HUNDREDS

Saýlaw üçin modeller

Batareýa öýjüklerimiz

Qualityokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalan FT24700 ýokary kuwwatly forklift 24v litiý batareýa.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

CIANTO

Batareýanyň artykmaçlyklary:

Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (<3%)

Has ýokary yzygiderlilik

Uzyn aýlaw ömri

Has çalt zarýad beriş wagty

Şuyi (2)

TUV IEC62619

Şuyi (3)

UL 1642

Şuyi (4)

Japanaponiýada SJQA
Haryt howpsuzlygyny kepillendiriş ulgamy

Şuyi (5)

MSDS + UN38.3

BMS we Gorag zynjyrymyz

FT24700 ýokary kuwwatly forklift 24v litiý batareýa akylly BMS tarapyndan gowy goralýar.

- Howpsuzlyk: Akylly batareýany dolandyrmak ulgamymyz (BMS) batareýanyň aşa gyzmaýandygyna, aşa güýçlenmegine ýa-da aşa köp zarýad bermeýändigine göz ýetirýär.Mesele bar bolsa, BMS zyýanyň öňüni almak üçin ulanyja duýduryş berýär.

- Netijelilik: Akylly BMS batareýany has gowy işleýär we az iş wagty bilen uzak dowam edýär.

- Iş wagty: Smart BMS batareýimiziň saglygyny barlaýar we haçan problema bolup biljekdigini çaklap biler.Bu meýilleşdirilmedik iş wagtyndan gaça durmaga kömek edýär.

- Ulanyjy üçin amatly: Akylly BMS-i ulanmak aňsat.Batareýanyň hakyky wagtda nähili işleýändigini görkezýär we has gowy karar bermek üçin bu maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

- Uzakdan gözegçilik: Akylly BMS-i dünýäniň islendik ýerinden barlap bolýar.Batareýanyň işleýşini görüp, sazlamalary üýtgedip, hatda problemalaryň öňüni almak üçin çäre görüp bilersiňiz.

uwnd (2)

BMS köp funksiýa

● Batareýa öýjüklerini goramak

Battery Batareýanyň öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik

Battery Batareýanyň öýjüginiň temperaturasyna gözegçilik etmek

Pack Paketiň naprýa .eniýesine we toguna gözegçilik etmek.

Pack Dolandyryş paketiniň zarýady we çykarylyşy

OC SOC% hasaplamak

Gorag zynjyrlary

Charge Öňünden zarýad bermek funksiýasy batareýalara we elektrik böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Over Artykmaç ýük ýa-da daşarky gysga utgaşma ýüze çykanda, predohranitel eräp biler.

Full Doly ulgam üçin izolýasiýa gözegçilik we kesgitlemek.

● Birnäçe strategiýa, dürli temperatura we SOC (%) laýyklykda batareýanyň zarýadyny we zarýadyny awtomatiki sazlap biler.

uwnd (1)

Batareýa paketimiziň gurluşy

FT24700 ýokary kuwwatly forklift 24v litiý batareýa aňsat hyzmat etmek üçin niýetlenendir.

Batareýa moduly

Batareýa moduly

GeePower-iň modul dizaýny, batareýa paketiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrýar, netijede yzygiderliligi we gurnama netijeliligini ýokarlandyrýar.Batareýa paketinde ýokary howpsuzlyk çärelerini üpjün etmek üçin Elektrik Awtoulag howpsuzlygy standartlaryna laýyklykda gurluş we izolýasiýa dizaýny bar.

Batareýa paketi

Batareýa paketi

Batareýa paketimiziň gurluş dizaýny, uzak wagtlap daşamak we işlemek wagtynda batareýanyň gurluş bitewiliginiň üýtgemezligini kepillendirmek üçin elektrik ulagy batareýalaryna meňzeýär.Batareýa we dolandyryş zynjyry, ýokarsynda ýerleşýän kiçijik penjire bilen abatlamak we abatlamak aňsatlygy üçin iki bölege bölünýär.IP65-e çenli gorag derejesine eýe bolup, ony tozan we suw geçirmeýär.

LCD displeý

GeePower litiý batareýasynda zarýad ýagdaýy (SOC), naprýa .eniýe, tok, iş sagatlary we näsazlyklar ýa-da näsazlyklar ýaly jikme-jik maglumat berýän LCD displeý bar.Bu, ulanyjylara batareýanyň işleýşine amatly gözegçilik etmäge we ýüze çykyp biljek islendik meseläni çalt kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Ekranda ulanyjy üçin amatly interfeýs bar, möhüm maglumatlary derrew dolandyrmagy we elýeterli etmegi aňsatlaşdyrýar.Bu ösen dizaýn, GeePower-iň ulanylyşyny we netijeliligini ýokarlandyrmak ugrundaky ygrarlylygyny görkezýär.

mm1
abouaon (1)
abouaon (2)
abouaon (3)
abouaon (4)

Uzakdan dolandyryş

Ulanyjylara öz kompýuterleri ýa-da jübi telefonlary arkaly hakyky wagtda işleýän maglumatlara zähmet çekmäge mümkinçilik berýän innowasiýa gurlan aýratynlyk bilen enjamlaşdyrylan GeePower batareýa paketi bilen tanyşdyrmak.Chargeönekeý zarýad ýagdaýy (SOC), naprýa .eniýe, häzirki, iş wagty we möhüm näsazlyklar ýa-da anomaliýalar ýaly möhüm maglumatlary almak üçin batareýa gutusynda QR koduny gözden geçiriň.Ulanyjy üçin amatly interfeýs, aňsat nawigasiýa we zerur bolanda gymmatly maglumatlara derrew girmegi üpjün edýär.GeePower-iň içgin we kynçylyksyz çözgüdi bilen batareýanyň işleýşine gözegçilik etmek hiç haçan amatly bolmady.

baofusind (1)
baofusind (3)
baofusind (2)

Arza

GeePower-de, END-RIDER, PALLET-TRUCKS, Elektrik dar geçelgesi we Counterbalanced forklift ýaly dürli modelleri işletmek üçin döredilen elektrik forkliftler üçin köpugurly litiý ion batareýa paketini hödürlemek bilen buýsanýarys.Batareýa toplumy, ýokary hilli materiallar we ýokary öndürijilik bilen işlemek we ygtybarly işlemek üçin ygtybarly güýç çeşmesini üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar we ösen tehnologiýa bilen ýasalýar.GeePower FT24700 ýokary kuwwatly forklift 24v litiý batareýasy bilen, dürli gurşawyň talaplaryny kanagatlandyryp, ýygy-ýygydan bökdençliklerden we iş wagtyndan gaça durup bilersiňiz.

achis (1)

END-RIDER

achis (4)

PALLET-GÖRNÜŞLER

achis (3)

Elektrik dar geçelgesi

achis (2)

Tersine

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň