• TOPP HAKYNDA

FT80350 Energiýa tygşytly Li-ion batareýasy, material işlemek üçin 80v forklift

Gysga düşündiriş:

FT80350 Energiýa tygşytly Li-ion batareýasy, material işlemek üçin 80v forklift, bir topar forklift amallary üçin ajaýyp öndürijiligi, ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün edýän iň täze güýç çözgüdi.Bu ýokary hilli batareýa täsirli sikl ömrüne we 350ah kuwwatlylygy 83.2v naprýa .eniýe bilen işleýär, amallaryňyzyň hiç hili päsgelçiliksiz işlemegini üpjün etmek üçin ygtybarly we ygtybarly güýji üpjün edýär.Täze döredilen dizaýny bilen, GeePower LiFePO4 forklift batareýasy has uzak möhletli ýaramlylyk möhletini hödürleýär we bu kärhanaňyz üçin netijeli we tygşytly saýlama bolýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Adaty gurşun-kislotaly batareýalardan tapawutlylykda, litiý-ion forklift batareýimiz tehniki hyzmatyň çykdajylarynyň azalmagyny, ömrüň uzak bolmagyny, netijeliligini ýokarlandyrmagy we eýeçiligiň arzan bahasyny kepillendirýär.LiFePO4 forklift batareýamyz ajaýyp iş öndürijiligini hödürleýär we bu siziň işiňiz üçin iň amatly saýlawy edýär.Bäsleşýän batareýa tehnologiýalary bilen deňeşdirilende, litiý-ion batareýa tehnologiýasy has kiçi, has ygtybarly we has täsirli.Forklift amallaryňyz üçin deňi-taýy bolmadyk güýji, ygtybarlylygy we howpsuzlygy başdan geçirmek üçin GeePower LiFePO4 forklift batareýamyzy saýlaň.

Düşündiriş Parametrler Düşündiriş Parametrler
Nominal naprýa .eniýe 83.2V Nominal mümkinçilikler 350Ah
Iş güýji 65 ~ 94.9V Energetika 29.12 KWt
Maks yzygiderli akym 175A Iň ýokary akym 350A
Häzirki zarýad bermegi maslahat beriň 175A Zarýad naprýa .eniýesini maslahat beriň 94.9V
Akymyň temperaturasy -20-55 ° C. Temperaturany güýçlendiriň 0-55 ℃
Saklaýyş temperaturasy (1 aý) -20-45 ° C. Saklaýyş temperaturasy (1 ýyl) 0-35 ℃
Ölçegleri (L * W * H)

880 * 630 * 400mm

/ 750 * 420 * 625mm

Agram 265 / 285KG
Mysal üçin material Polat Gorag synpy IP65
a-150x150

2 sagat

GARŞY WAGT

2-3-150x150

3500

SYCLE DURMUŞ

3-1-150x150

ZERO

ÜPJÜNÇILIK

Nol <br> Hapalanmak

ZERO

Hapalanma

Janköýer

HUNDREDS

Saýlaw üçin modeller

Batareýa öýjüklerimiz

FT80350 energyokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalan materiallary işlemek üçin energiýa tygşytlaýan Li-ion batareýasy 80v forklift.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

CIANTO

Batareýanyň artykmaçlyklary:

Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

Öz-özüňi peseltmek (<3%)

Has ýokary yzygiderlilik

Uzyn aýlaw ömri

Has çalt zarýad beriş wagty

Şuyi (2)

TUV IEC62619

Şuyi (3)

UL 1642

Şuyi (4)

Japanaponiýada SJQA
Haryt howpsuzlygyny kepillendiriş ulgamy

Şuyi (5)

MSDS + UN38.3

BMS we Gorag zynjyrymyz

FT80350 energyokary hilli batareýa öýjüklerinden ýasalan materiallary işlemek üçin energiýa tygşytlaýan Li-ion batareýasy 80v forklift.

- Öndürijilik: Lityum batareýalarymyz energiýa dykyzlygyndan ýokarydyr we beýleki batareýalara garanyňda has köp güýç we uzak dowam edip biler.

- Çalt zarýad bermek: Lityum batareýalarymyz çalt zarýad berip biler, wagtyňyzy tygşytlar we netijeliligi ýokarlandyrar.

- Çykdajylaryň netijeliligi: Lityum batareýalarymyzyň ömri has uzyn we nol tehniki hyzmaty talap edýär, bu bolsa olary tygşytly saýlaýar.

- powerokary kuwwatly çykyş: Lityum batareýalarymyz, energiýa islegiňizi kanagatlandyryp, ýokary derejede kuwwat berip biler.

- Kepillik: 5 ýyl kepillik hödürleýäris, şonuň üçin rahatlyk gazanyp, berk abraýymyz sebäpli uzak möhletde önümlerimize bil baglap bilersiňiz.

uwnd (2)

BMS köp funksiýa

● Batareýa öýjüklerini goramak

Battery Batareýanyň öýjük naprýa .eniýesine gözegçilik

Battery Batareýanyň öýjüginiň temperaturasyna gözegçilik etmek

Pack Paketiň naprýa .eniýesine we toguna gözegçilik etmek.

Pack Dolandyryş paketiniň zarýady we çykarylyşy

OC SOC% hasaplamak

Gorag zynjyrlary

Charge Öňünden zarýad bermek funksiýasy batareýalara we elektrik böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Over Artykmaç ýük ýa-da daşarky gysga utgaşma ýüze çykanda, predohranitel eräp biler.

Full Doly ulgam üçin izolýasiýa gözegçilik we kesgitlemek.

● Birnäçe strategiýa, dürli temperatura we SOC (%) laýyklykda batareýanyň zarýadyny we zarýadyny awtomatiki sazlap biler.

uwnd (1)

Batareýa paketimiziň gurluşy

FT80350 Energiýa tygşytly Li-ion batareýasy, material işlemek üçin 80v forkliftaňsat hyzmat etmek üçin niýetlenendir.

Batareýa moduly

Batareýa moduly

GeePower-iň modul dizaýny, batareýa paketiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrýar, netijede yzygiderliligi we gurnama netijeliligini ýokarlandyrýar.Batareýa paketinde ýokary howpsuzlyk çärelerini üpjün etmek üçin Elektrik Awtoulag howpsuzlygy standartlaryna laýyklykda gurluş we izolýasiýa dizaýny bar.

Batareýa paketi

Batareýa paketi

Batareýa paketimiziň gurluş dizaýny, uzak wagtlap daşamak we işlemek wagtynda batareýanyň gurluş bitewiliginiň üýtgemezligini kepillendirmek üçin elektrik ulagy batareýalaryna meňzeýär.Batareýa we dolandyryş zynjyry, ýokarsynda ýerleşýän kiçijik penjire bilen abatlamak we abatlamak aňsatlygy üçin iki bölege bölünýär.IP65-e çenli gorag derejesine eýe bolup, ony tozan we suw geçirmeýär.

LCD displeý

“LED” displeý funksiýasynyň ep-esli artykmaçlygy, batareýanyň ýagdaýy barada hakyky wagtda täzelenmeleri bermek ukybydyr.Bu real wagt maglumat üpjünçiligi, iş gününiň dowamynda çaklama ýa-da batareýany barlamak zerurlygyny aradan aýyrýar.Muňa derek, operatorlar batareýanyň naprýa .eniýe derejesine we temperaturasyna degişli iň takyk we iň täze maglumatlary görkezýän LED displeýine arkaýyn bil baglap bilerler.Bu aýratynlyk diňe bir batareýanyň gözegçiligini çaltlaşdyrman, eýsem iş ýeriniň howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.Batareýanyň ýagdaýy barada giňişleýin düşünje bilen enjamlaşdyrylan operatorlar, güýçli zarýad bermek ýa-da batareýanyň aşa gyzmagy sebäpli ýüze çykýan betbagtçylykly hadysalaryň ýa-da meseleleriň öňüni alyp biler.

mm1
abouaon (1)
abouaon (2)
abouaon (3)
abouaon (4)

Uzakdan dolandyryş

Forklift litiý batareýa paketiniň uzakdan dolandyrmak funksiýasy operasiýa toparlaryna batareýa logistikasyny bökdençsiz utgaşdyrmak, iş akymlaryny ýönekeýleşdirmek we gaty az iş wagty azaltmak mümkinçiligini berýär.Batareýanyň ýagdaýyna uzakdan gözegçilik etmek we dolandyrmak arkaly, operatorlar forklift amallary üçin yzygiderli elektrik üpjünçiligini kepillendirip, zarýad bermegi ýa-da batareýany çalyşmagy netijeli tertipläp bilerler.Batareýa amallaryna gözegçilik etmegiň bu ýokary derejesi kompaniýalara öndürijiligi optimizirlemäge, amatly amallary saklamaga we netijede umumy iş netijeliligini we çykdajy netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

baofusind (1)
baofusind (3)
baofusind (2)

Arza

FT80350 Energiýa tygşytly Li-ion batareýasy, material işlemek üçin 80v forklift, END-RIDER forkliftleri üçin iň oňat güýç çözgüdi bolup, üznüksiz işlemek üçin ygtybarly energiýa saklamagy we berk ýerlerde hereketi güýçlendirýär.Palet ýük awtoulagy ýokary öndürijilikli forklift litiý batareýa toplumy bilen enjamlaşdyrylandyr, bu öndürijiligi ýokarlandyrmak we material işlemek boýunça iş wagty azaltmak üçin uzaldylan iş wagtyny we çalt zarýad beriş mümkinçiliklerini üpjün edýär.Elektrik dar geçelgeli forkliftler, çäkli ýerlerde optimal işlemek üçin ösen forklift litiý batareýa paketlerine bil baglaýar, ýokary energiýa dykyzlygyny we has uzak iş wagtyny üpjün etmek bilen rahat we täsirli nawigasiýa mümkinçiligini berýär.Çydamly forklift litiý batareýa paketi bilen enjamlaşdyrylan deňagramly forklift, agyr götermek we hereket etmek üçin ygtybarly güýç berýär, uzak möhletli işlemegi we talap edilýän şertlerde öndürijiligi ýokarlandyrýar.

achis (1)

END-RIDER

achis (4)

PALLET-GÖRNÜŞLER

achis (3)

Elektrik dar geçelgesi

achis (2)

Tersine

Batareýalar üçin forklift markalary

“GeePower” dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýan önümleriň giň toplumyna eýedir.Köp ýyllyk tejribämiz bilen, forkliftleriňize laýyk gelýän elmydama bolmagyny üpjün edip, ýüzlerçe dürli önüm öndürdik.GeePower saýlaň, biz size iň oňat çözgüt hödürläris.

hyzmatdaş (1)
hyzmatdaş (4)
hyzmatdaş (2)
hyzmatdaş (3)
hyzmatdaş (6)
hyzmatdaş (5)
hyzmatdaş (8)
hyzmatdaş (7)
hyzmatdaş (11)
hyzmatdaş (10)
hyzmatdaş (14)
hyzmatdaş (12)
hyzmatdaş (13)
hyzmatdaş (15)
hyzmatdaş (16)
hyzmatdaş (17)
hyzmatdaş (19)
hyzmatdaş (18)

Işiňizi indiki derejä çykarmak isleýän bolsaňyz, toparymyz bilen maslahatlaşmagy meýilleşdirmegiňizi tüýs ýürekden çagyrýarys.Duşuşygymyzda, iş zerurlyklaryňyz barada has köp zat öwrenmäge we önümlerimiz we hyzmatlarymyz bilen sizi nädip has gowy goldap biljekdigimizi öwrenmäge mümkinçilik alarys.

Hyzmatdaşyňyz hökmünde biziň maksadymyz, iş maksatlaryňyza ýetmäge kömek etmekdir.Şonuň üçin indi garaşmaň - maslahatyňyzy düzmek we üstünlik ýoluna başlamak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň