• TOPP HAKYNDA

GT72100 Çydamly amatly100ah 72v Golf arabasy üçin litiý ion batareýalary

Gysga düşündiriş:

72V we täsirli kuwwatlylygy 200Ah bolan batareýa toplumy, sürüjiniň uzak aralygyny we golf meýdançasynda öndürijiligini ýokarlandyrýar.Lityum-ion tehnologiýasy bilen öndürilen, adaty gurşun-kislotaly batareýalardan has uzak ömri, zarýad beriş wagty we has durnukly naprýa outputeniýe ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Mundan başga-da, batareýa toplumy aňsat gurnamak üçin ykjam we ýeňil bolup, golf arabasynyň umumy agramyny peseldýär.Howpsuzlyk hem ileri tutulýar, sebäbi aşa köp zarýad bermekden, aşa köp zarýad bermekden we gysga utgaşmalardan gorag bar.Güýçli we ygtybarly energiýa çözgüdi bilen golf arabanyňyzyň tejribesini ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, 72V 200Ah Golf awtoulag litiý batareýa paketi ajaýyp saýlawdyr.


 • 10 ýyldizaýn ömri
  10 ýyl
  dizaýn ömri
 • Bahasytäsirli
  Bahasy
  täsirli
 • 50%has ýeňil
  50%
  has ýeňil
 • MugtBejeriş
  Mugt
  Bejeriş
 • NolHapalanmak
  Nol
  Hapalanmak

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Deňiz flotuňyz üçin iň gowy saýlawlar!

Elektrik golf arabasy üçin ösen litiý Ion tehnologiýa güýji

V36intung (2)

50%
Has köp energiýa tygşytlylygy

V36intung (3)

40%
Has arzan

V36intung (1)

1/2
Has kiçi we ýeňil

V36intung (5)

2.5 gezek
Has öndürijilik

V36intung (6)

3 gezek
Uzak ömür

V36intung (4)

100%
Ygtybarly we ygtybarly

Önümiň parametrleri

Nominal naprýa .eniýe 76.8V
Nominal kuwwaty 100Ah
Iş naprýa .eniýesi 60 ~ 87.6V
Energetika 7.68kWt
Batareýanyň görnüşi LiFePO4
Gorag synpy IP55
Durmuş sikli > 3500 gezek
Öz-özüňi boşatmak (aýda) <3%
Mysal üçin material Polat
Agram 84 kg
Ölçegleri (L * W * H) L540 * W360 * H340mm

Näme üçin GeePower golf arabasynyň batareýalaryny saýlamaly?

Batareýa öýjükleri

Netijeliligi ep-esli ýokarlandyrmak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin iň häzirki zaman litiý demir fosfat tehnologiýasy bilen işlenip düzülen GeePower® litiý-ion batareýalary bilen tanyşdyrmak.Batareýalarymyz, 3000-e çenli zarýad sikli bilen ajaýyp öndürijiligi üpjün etmek üçin niýetlenendir, bu uzak wagtlap dowam etdirmäge mümkinçilik berer.Täsirli 80% çuňlugy (DOD) bilen, zarýad bermezden ozal batareýanyň kuwwatyny artdyryp, enjamlaryňyzyň has uzak ömrüni üpjün edip bilersiňiz. GeePower® litiý-ion batareýalary bilen, doly zarýad berilýänçä üznüksiz güýç elýeterliliginden peýdalanyp bilersiňiz.Bu, enjamlaryňyzyň iň ýokary öndürijilik derejesinde işlemegini üpjün edýär, sebäbi batareýalarymyz ömrüniň dowamynda zerur güýji yzygiderli üpjün edýär.

36v 50ah golf arabasy litiý batareýasy
Akylly BMS7

Akylly BMS

GeePower® akylly batareýany dolandyryş ulgamy (BMS), pes tizlikli ulag amaly ssenarilerini üpjün etmek üçin oýlanyşykly işlenip, Lityum-ion batareýa programmalarynyň howpsuzlygyny we öndürijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen köp sanly howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär.BMS aýratyn batareýa öýjükleri üçin berk gorag, öýjük naprýa .eniýesine we temperaturasyna yhlas bilen gözegçilik etmek, şeýle hem paket naprýa .eniýesine we toguna takyk gözegçilik etmek ýaly birnäçe möhüm funksiýa eýe.Mundan başga-da, BMS ulanyjylara paket zarýadyna we zarýad beriş proseslerine gözegçilik etmek bilen bir hatarda batareýany optimal dolandyrmak üçin zarýad ýagdaýy (SOC) göterimini takyk hasaplamagy üpjün edýär.

LCD displeý

Resolutionokary çözgütli LCD displeý, ulanyjylara habarly karar bermäge we batareýanyň işleýşini optimizirlemäge mümkinçilik berýän hakyky wagtda maglumat berýär.Zarýadyň ýagdaýy, naprýa .eniýe, tok we iş wagty barada giňişleýin maglumatlar bilen ulanyjylar batareýanyň saglygyna takyk baha berip we şoňa görä meýilleşdirip bilerler.Ultsalňyşlyklary ýüze çykarmak we esasy anyklaýyş maglumatlary bermek bilen LCD displeý işjeň işlemegi, batareýanyň ömrüni uzaltmagy we öndürijiligi ýokarlandyrmagy üpjün edýär.Hünär derejäňizi we netijeliligiňizi täze belentliklere çykarmak üçin döredilen GeePower batareýa toplumy we iň häzirki LCD displeýi bilen güýç dolandyryşynyň geljegini gujaklaň.

LCD displeý
mms

Gabat gelýän zarýad berijiler

Golf arabasynyň batareýalary üçin niýetlenen zarýad berijiler has ýokary batareýa goragy üçin IP67 bahalandyrylýar.Bu reýting, tozana we suwa garşy durmak ukybyny subut edýär, olary dürli şertlerde açyk howada ulanmak üçin amatly edýär.Bu zarýad berijiler, aşa zarýad bermekden, aşa woltdan we gysga utgaşmalardan berk goragy amala aşyrmak arkaly batareýanyň howpsuzlygyny we uzak ömrüni ileri tutýarlar.Golf arabasynyň eýeleri üçin ýörite golf arabasynyň batareýalary üçin döredilen utgaşykly zarýad berijiniň bolmagy gaty möhümdir.Batareýanyň elmydama dogry derejede zarýad berilmegini üpjün edýär, ygtybarly güýç berýär we golf meýdançasynda has uzak, has gyzykly çykyşlara mümkinçilik berýär.

Giň gabat gelýän markalar

20210323212817a528d0
230830144646
bintelli
Club_Car_logo.svg
EZ-GO
Garia_logo
golfewolýusiýa
iconlogoxl
logo
polaris
Polaris_GEM_logos_Emblem_696x709
ýyldyz
Teýlor_Dunn_logo2017-300x114
yamaha
daýzalar (1)

Önümlerimiz:

Golf arabanyňyzyň energiýa çeşmesini meşhur litiý batareýalarymyza täzeläň we has ýaşyl, has netijeli geljege ýol açyň.Tejribe güýç öndürijiligini, batareýanyň ömrüni we golf meýdançasynda hakykatdanam ýeňip bolmajak tejribe üçin netijeliligi ýokarlandyrdy.

netijeliligi.13

36V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

pursat tölegi
5 ýyl kepillik
Lighteňil agram
Öz-özüňi peseltmek

netijeliligi.13

48V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

Hapalanma ýok
Çalt zarýad bermek
Ekstremal Temp öndürijiligi
Bejeriş mugt

netijeliligi.13

72V LiFePo4 golf arabasynyň batareýalary

tygşytly
> 3500 durmuş sikli
Ultra howpsuz
> 10 ýyl batareýanyň ömri

Hünärmen çözgüt hünärmenleri

Kuwwaty çykaryň, Lityum-Ion batareýa çözgütleri bilen “Fairway Revolution Revolution” golfyny sürüň

Netijeliligi ýokarlandyrmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak: flotyňyz üçin iň gowy litiý-ion batareýa çözgüdi!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

BaglanyşyklyÖNÜMLER